GIRONA FC / Abonaments / DRETS i DEURES / DRETS I DEURES

CONDICIONS, NORMATIVA I OBLIGACIONS LEGALS

 

El Girona FC és conscient que el seu principal actiu és l'abonat. Per aquest motiu i amb l'objectiu d'establir un marc que reguli drets i obligacions del soci blanc-i-vermell hem elaborat aquest document.

RECORDI que vostè adquireix l’abonament de la temporada 2017/18 sota les següents condicions i normes d’obligat compliment:

 

 1. DRETS I OBLIGACIONS DE L'ABONAT
 • Amb l'abonament de la temporada 2017/2018 el soci podrà accedir als partits oficials del campionat nacional de Lliga i al partit corresponent a la primera ronda de la Copa del Rei que disputi com a local i a ocupar la localitat que figura en el carnet que li facilitarem.
 • La resta de partits no esmentats anteriorment que es disputin a l'Estadi Municipal de Montilivi no estan inclosos en l'abonament de temporada. Queda a voluntat del Club decidir si són de pagament o gratuïts. Aquesta informació estarà disponible amb suficient temps a la web oficial del Club (www.gironafc.cat). Els abonats tindran preferència per adquirir la mateixa localitat del seu abonament. A aquests efectes, el Club habilitarà un termini de compra exclusiu i preferent per a abonats, en què tindran dret a adquirir les seves localitats. Transcorregut aquest termini, les localitats que no hagin estat adquirides seran posades a la venda.
 • Els abonaments són transferibles a persones de la mateixa categoria per la qual cosa l'abonat podrà permetre el seu ús a una tercera persona. Els abonaments de categoria ESPECIAL amb descomptes per a discapacitats no són transferibles.
 • La transferència de l’abonament de categoria ESPECIAL o l’ús indegut de qualsevol tipus d'abonament comportarà la retirada, sanció i, fins i tot, la seva anul·lació.
 • L'ús de l'abonament està subjecte al Reglament disciplinari del Girona FC i la Llei de l'Esport.
 • A tot abonat que provingui de Girona FAN li seran d’aplicació les presents condicions, normativa i obligacions legals, deixant sense efecte els drets, obligacions i beneficis corresponents al Girona FAN.
 • En els partits declarats d'alt risc es podrà procedir a la reubicació o agrupació d'aficionats als efectes de complir amb l'obligatòria separació d'aficions rivals que preveu l'arti.10.2 de la Llei 19/2007. Així mateix, en supòsits de força major, per motius de seguretat o quan ho marqui la normativa oficial de competició, el Club es reserva el dret a reubicar els seus abonats en altra localitat de característiques similars.
 • L'adquisició de l'abonament suposa l'acceptació expressa de la normativa interna d'accés, permanència i ús de les instal·lacions del Girona Futbol Club.
 • En el supòsit que es produeixi la pèrdua, robatori o deteriorament de la targeta, el titular es compromet a comunicar-ho al Club, a través del número de telèfon 902 54 84 54 o per e-mail a info@gironafc.cat. La pèrdua, deteriorament del carnet i canvi de seient (començada la temporada) té un cost addicional (VID NORMATIVA INCIDÈNCIES).
 • El titular de l'abonament autoritza el Club a conservar les dades facilitades per ell en el fitxer registrat a aquest efecte i denominat ABONADOS, així com a automatitzar-los i tractar-los per al funcionament del servei ofert als seus titulars, així com autoritzar l'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic, postal o via SMS amb l'objecte d'informar-lo d'ofertes, novetats i promocions especials. Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades, el titular de l'abonament té el dret d'informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, dirigint-se per escrit al Girona Futbol Club, SAD Campanya d’Abonats, Av. Montilivi, nº.141, 17003 - Girona, o mitjançant correu electrònic a abonats@gironafc.cat.
 • En cas de que el Club decideixi jugar com a local en un altre estadi, l’abonat tindrà un seient assimilable al seient que apareix al seu abonament. En cas de que l’abonat decideixi no assistir, se li bonificarà l’import corresponent al partit, a raó de la següent fórmula: el preu de l’abonament dividit entre el nombre de partits que aquest inclou.
 • En el supòsit de que, per raons alienes a la intenció del Club, es donés la circumstància de que una part dels assistents es veiessin privats de poder ocupar la seva localitat i no poguessin assistir a algun partit, el Club abonarà a els afectats els diners del partit en qüestió. En cas dels abonats, se’ls hi abonarà la part proporcional de l’abonament per cada partit (a raó de la següent fórmula: preu abonament/20). • Ampliació de les localitats de l’Estadi mitjançant grades supletòries: el Girona FC, SAD no garanteix la continuïtat d’aquesta grada temporal. Per tant, el Girona FC es reserva el dret de no continuar amb aquests nous sectors, i no es garanteix la reubicació de les localitats afectades.
 • L'abonat declara sota la seva responsabilitat que les dades facilitades són correctes i verídiques, eximint de tota responsabilitat al Girona FC, SAD.
 • L'abonat, en cas de facilitar al Club el seu número de compte bancari (document SEPA), accepta que el Girona Futbol Club SAD giri rebut bancari en concepte d'abonament. L'abonat podrá comunicar per escrit la seva baixa a l'email abonats@gironafc.cat.
 • Els rebuts domiciliats retornats, per causes alienes al Club, tenen un cost de 5 euros de despeses financeres.

 

El GIRONA FUTBOL CLUB, en el compliment de les obligacions que imposa la Llei de l'Esport i la resta de disposicions sobre la prevenció de la violència en espectacles esportius (Llei 19/2007, d’11 de juliol, contra la Violència, el Racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, RD 203/2010 de 26 de febrer: Reglament de prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport), posa en coneixement dels abonats, les següents normes d'obligat compliment:

 

 • Respectar i complir la normativa sobre prevenció de la violència en espectacles esportius.
 • No utilitzar de manera inadequada les instal·lacions o serveis del Club.
 • Col·laborar amb els treballadors del Club, voluntaris i personal de seguretat, especialment el que atén l'accés al recinte esportiu i els seus corresponents controls.
 • Ocupar la localitat assignada. No obstaculitzar passadissos, sortides i llocs considerats de pas o necessaris per a una eventual evacuació.
 • No causar danys ni deteriorar les instal·lacions o mobiliari del Club.
 • Guardar el degut respecte i consideració als treballadors i col·laboradors del Club així com al Club com a institució en qualsevol indret, ja sigui dins o fora de qualsevol recinte esportiu del Club, i a qualsevol mitjà de comunicació, xarxa social i internet.

 

En cas d’incompliment de qualsevol de les normes d’obligat compliment mencionades anteriorment, el Club es reserva el dret a prendre les mesures disciplinàries que consideri oportunes.

Així mateix, a títol enunciatiu i no taxatiu, es recorda que queden totalment prohibits els següents actes o conductes:

 • La participació violenta en disturbis als recintes esportius o als seus voltants.
 • La introducció o exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que puguin ser considerats com un acte que inciti, fomenti o ajudi els comportaments violents, xenòfobs, racistes o terroristes, o com un acte de manifest menyspreu esportiu.
 • Realitzar càntics, expressions, sons o actituds que incitin a la violència o al terrorisme, o que pretenguin vexar una persona o grup per raó de la seva raça, ètnia, discapacitat, religió o conviccions, sexe o orientació sexual.
 • La introducció, tinença, activació o llançament, dins el recinte esportiu o dels seus voltants, d’armes o objectes contundents o perillosos o que puguin produir els mateixos efectes.
 • La introducció i la tinença, activació o llançament de tota mena d'objectes, així com de bengales, petards, explosius o, en general, productes inflamables.
 • La introducció, tinença, venda o consum de tota mena de begudes alcohòliques i de substàncies estupefaents, psicotròpiques, estimulants o productes anàlegs, o trobar-se sota els seus efectes.
 • L’entrada a aquelles persones que hagin estat sancionades amb la prohibició d’accés a qualsevol recinte esportiu en tant no s’hagi extingit la sanció.
 • La irrupció no autoritzada en el terreny de joc.
 • L'entrada al recinte amb animals, i el consum d'aliments amb closca.
 • La introducció de qualsevol mitja o mecanisme de detecció, enregistrament o reproducció, emissió i difusió d'imatges, so, dades, i / o estadístiques vinculades al partit, excepte usos personals o privats de l'espectador.

 

L'incompliment d'aquestes normes o prohibicions podrà donar lloc a la prohibició d'accés a les instal·lacions, així com a la pèrdua dels drets i beneficis com a abonat, sense perjudici de les altres responsabilitats de caràcter penal, administratiu o civil a què els mateixos poguessin donar lloc.

 

Se l’informa que el recinte esportiu és una zona videovigilada. Cada espectador haurà de portar un abonament de temporada/bitllet d'entrada expedit a títol individual, vàlid només per a una persona i per la localitat ressenyada en el mateix. La seva imatge pot ser gravada per a la seva identificació, control, seguretat, així com per a la seva utilització com a possible imatge de l'esdeveniment concret i difusió de la mateixa amb fins informatius, professionals del sector esportiu i promocionals del Girona FC o dels seus col·laboradors a través de les xarxes socials, mitjans de comunicació (TV i premsa) i Internet. Aquest tractament així com l'ús de l'entrada està subjecte a la normativa legal vigent.

 

 

REGLAMENT INTERN DEL RECINTE ESPORTIU, REGULADOR DEL RÈGIM GENERAL D'ACCÉS I PERMANÈNCIA EN ELS ESPECTACLES I ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ORGANITZATS O GESTIONATS PEL GIRONA FUTBOL CLUB, SAD I RÈGIM DISCIPLINARI DE SOCIS I ABONATS.

Exposició de Motius

La regulació de les mesures contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport establertes en la Llei 19/2007, de 11 de juliol i en el seu Reglament aprovat per Reial Decret 203/2010, de 26 de febrer, atorga als organitzadors de competicions esportives un paper protagonista en el desenvolupament d'actuacions de seguretat, prevenció i control en els esmentats esdeveniments esportius.

Com a entitat organitzadora - o que, pugui, en ocasions, delegar aquesta organització - de competicions i espectacles esportius, el Girona Futbol Club, SAD queda obligat a elaborar un reglament intern del recinte esportiu de conformitat amb el que preveu l'article 6 del Reglament de prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport.

TÍTOL I.- OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ.

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació.

El present Reglament té com a objecte establir un conjunt de mesures dirigides a prevenir, evitar i, si escau, corregir els actes i manifestacions violents, racistes, xenòfobs, i qualssevol altre tipus d'actuacions de caràcter intolerant o discriminatori realitzats pels / per les abonats / es, simpatitzants, i / o afició visitant amb ocasió dels espectacles o esdeveniments esportius en què participen els equips del Girona Futbol Club, SAD, així com determinar les condicions generals d'accés i permanència en les instal·lacions on se celebrin els actes o esdeveniments esportius organitzats o gestionats directament pel Girona Futbol Club, SAD.

En concret, són objecte de regulació en el present Reglament les següents qüestions:

 1. Els actes i manifestacions esmentats en el present Reglament quan siguin comesos pels / per les abonats / des i assistents com a espectadors / es en esdeveniments o espectacles esportius organitzats o gestionats pel Girona Futbol Club, SAD, o quan es produeixin en espectacles esportius organitzats o gestionats per altres clubs o institucions amb motiu de la participació dels equips del Girona FC en qualitat de visitants.
 2. Qualsevol tipus d'acte, manifestació o declaració realitzada pels assistents que suposi incitació o creació d'un clima favorable a la violència o agressivitat en l'entorn dels esmentats esdeveniments, encara que s'hagi produït fora dels recintes esportius, ja sigui amb anterioritat o posterioritat a la celebració dels espectacles i esdeveniments esmentats.
 3. Les condicions generals d'accés i permanència en les instal·lacions esportives on se celebrin espectacles o esdeveniments esportius organitzats o gestionats pel Girona Futbol Club, SAD o, si s'escau, per delegació de qualsevol organisme, federació o entitat sigui o no esportiva, sempre i quan l'acte sigui esportiu o relacionat amb l'esport. Les condicions generals d'accés i permanència regulades en el present Reglament seran d'aplicació a tota persona que vulgui accedir o hagi accedit a les instal·lacions esportives amb motiu de la celebració d'esdeveniments o espectacles esportius organitzats o gestionats directament pel Girona Futbol Club, SAD.
 4. Les prescripcions a observar pels espectadors per complir les mesures establertes per a una adequada separació d'aficions.
 5. Les condicions que permetin fer efectiva les ordres de desallotjament total o parcial de les instal·lacions esportives en aquells supòsits contemplats en els articles 7 i 15 de la Llei 19/2007, de 11 de juliol.
 6. El règim disciplinari intern d'aplicació als / les abonats / des del Girona Futbol Club, SAD sigui quin sigui el lloc on es produeixin les infraccions relacionades en el present Reglament. El règim disciplinari regulat en el TÍTOL VI d'aquest Reglament és aplicable exclusivament als / les abonats / des del Girona FC, SAD, tinguin o no la condició d'accionistes del Club.
 7. La creació del Comitè de Disciplina Social (en endavant, el CDS) del Girona Futbol Club, SAD.
 8. La regulació de les diferents mesures de foment i suport a les activitats desenvolupades per persones o grups de seguidors del Girona Futbol Club, SAD, així com les normes i condicions per a l'accés a les mateixes i la seva anul·lació o cancel·lació.

TÍTOL II.- CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL GIRONA FUTBOL CLUB, SAD.

Article 2. Prohibicions d'accés. S'impedirà l'entrada a les instal·lacions esportives on se celebrin espectacles, competicions i esdeveniments esportius organitzats i / o gestionats pel Girona Futbol Club, SAD a tota persona que es trobi en qualsevol dels supòsits següents:

 1. Sota els efectes de begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques.
 2. Que tingui prohibit l'accés a qualsevol recinte esportiu com a conseqüència de resolucions sancionadores que tinguin caràcter ferm i / o figurin inscrites en el Registre central de sancions imposades per infraccions contra la Seguretat Pública en matèria d'espectacles esportius amb l'esmentada prohibició.
 3. Tot abonat / a que hagi estat sancionat / a pel Girona Futbol Club, SAD amb prohibició d'accés a les instal·lacions del club.
 4. D'acord amb el que s'estableix a la normativa sobre el dret d'admissió, s'impedirà també l'accés a les persones que hagin estat objecte de denúncia per alguna de les infraccions molt greus recollides en els apartats a), b), c) id ) del paràgraf 1r de l'article 10 del present Reglament, en el cas de tractar-se d'abonats / des o d'aquelles altres persones que, sense tenir la condició d'abonats / des, hagin estat objecte de denúncia penal o administrativa per les mateixes causes. La prohibició es portarà a la pràctica només en el cas que els fets denunciats hagin generat alarma social per la seva transcendència mediàtica i els responsables de la seguretat tinguin fundades sospites que les infraccions denunciades poden tornar a produir-se abans de dictar-se la resolució de l'expedient disciplinari o les resolucions judicials i administratives corresponents, tot això amb l'exclusiu objecte de prevenir situacions de perill o perjudici per a les persones o les coses. En aquests casos, sempre a sol·licitud del Consell d'Administració, el Comitè de Disciplina Social del Girona Futbol Club, SAD, prèvia valoració de l'alarma social produïda i les possibilitats de reiteració dels fets segons els informes dels responsables de seguretat, pot adoptar aquesta mesura cautelar. La mateixa mesura cautelar es podrà adoptar, sempre amb les garanties i requisits esmentats anteriorment, quan es tracti de denúncies contra persones que hagin estat anteriorment sancionades per resolució ferma pels mateixos fets. La decisió adoptada, que haurà de ser fonamentada amb relació a les causes de la prohibició d'accés a les instal·lacions esportives es posarà immediatament en coneixement de les forces i cossos responsables de la seguretat del recinte esportiu on hagi de complir-se la prohibició, als efectes oportuns.
 5. A tota persona que no disposi d'un títol vàlid d'accés al recinte en qüestió.

Article 3. Condicions d'accés.

Queda totalment prohibida la introducció a les instal·lacions esportives on se celebrin espectacles, competicions o esdeveniments esportius gestionats pel Girona Futbol Club, SAD, qualsevol dels següents objectes:

 1. Qualsevol tipus d'armes o una altra classe d'objectes o instruments que puguin produir els mateixos resultats que aquelles.
 2. Bengales, petards, explosius o, en general, productes inflamables, fumífers o corrosius.
 3. Begudes alcohòliques, drogues, estupefaents i substàncies psicotròpiques.
 4. Pancartes, banderes, símbols o altres distintius amb missatges que incitin a la violència, siguin vexatoris, continguin injúries, amenaces, insults, o que impliquin qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, religió, conviccions personals, o orientació sexual, o que atemptin contra la dignitat de les persones físiques o jurídiques o de qualsevol institució, sigui pública o privada, o que constitueixin un acte de menyspreu manifest a les persones participants en l'espectacle o esdeveniment esportiu.
 5. Qualsevol altre element prohibit legal o reglamentàriament.

Article 4. Dispositius per al control d'accés.

Amb la intenció de vetllar pel compliment de les prohibicions i condicions d'accés a les instal·lacions esportives on se celebrin esdeveniments o espectacles esportius organitzats o gestionats pel Girona Futbol Club, SAD, establertes en els articles 3r i 4t, el responsable de seguretat del Club, conjuntament amb les persones encarregades de la coordinació de la seguretat, han de determinar en cada espectacle o esdeveniment esportiu la posada en marxa dels controls, escorcolls, dispositius de seguretat o altres mesures operatives que es puguin adoptar d'acord amb la legislació vigent en cada moment.

TÍTOL III.- CONDICIONS GENERALS DE PERMANÈNCIA EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL GIRONA FUTBOL CLUB, SAD.

Article 5. Condicions de permanència en les instal·lacions esportives del Girona Futbol Club, SAD.

Per poder romandre com a espectador en les instal·lacions on es desenvolupin espectacles o esdeveniments esportius organitzats o gestionats pel Girona Futbol Club, SAD, és condició ineludible:

 1. No alterar l'ordre públic.
 2. No iniciar o participar en altercats o baralles
 3. No practicar actes violents ni realitzar agressions de cap tipus.
 4. No entonar càntics ni proferir expressions que incitin a la violència, siguin vexatòries, continguin injúries, amenaces, insults, o que impliquin qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, religió, conviccions personals, orientació sexual o discapacitat, o que atemptin contra la dignitat de les persones físiques o jurídiques o qualsevol institució, sigui pública o privada, o que constitueixin un acte de menyspreu manifest a les persones participants en l'espectacle o esdeveniment esportiu.
 5. No exhibir pancartes, banderes, símbols o altres distintius amb missatges que incitin a la violència, siguin vexatoris, continguin injúries, amenaces, insults, o que impliquin qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, religió, conviccions personals, orientació sexual o discapacitat, o que atemptin contra la dignitat de les persones físiques o jurídiques o qualsevol institució, sigui pública o privada, o que constitueixin un acte de menyspreu manifest a les persones participants en l'espectacle o esdeveniment esportiu.
 6. No llançar cap tipus d'objecte als espais ocupats pels espectadors o cap a les zones ocupades pels esportistes, membres dels equips d'àrbitres o persones relacionades amb el desenvolupament de l'espectacle o esdeveniment esportiu.
 7. No irrompre sense autorització en el terreny de joc, en els espais reservats al personal relacionat amb l'espectacle o l'esdeveniment esportiu, o en qualsevol altre espai que no estigui destinat especialment per als espectadors.
 8. No tenir, ni activar, ni llançar qualsevol classe d'armes o qualsevol altre tipus d'objectes o instruments que puguin produir els mateixos resultats.
 9. No tenir, ni activar, ni llençar bengales, petards, explosius o, en general productes inflamables, fumífers, o corrosius.
 10. No consumir begudes alcohòliques, ni drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques.
 11. Ocupar les localitats de la classe i lloc que corresponguin al títol d'accés al recinte de què es disposi, així com mostrar l'esmentat títol a requeriment dels cossos i forces de seguretat i de qualsevol empleat o col·laborador de l'organitzador.
 12. Complir els reglaments interns del recinte esportiu.

Article 6. Expulsió de les instal·lacions esportives.

L'incompliment de les obligacions establertes en l'article 5è implicarà, a més de les conseqüències que es puguin derivar quan els esmentats incompliments puguin constituir delictes o faltes tipificades en les lleis penals, l'expulsió immediata de l'infractor / a de les instal·lacions on s'estigui desenvolupant l' esdeveniment esportiu.

TÍTOL IV SEPARACIÓ AFICIONS

Article 7. Ubicació de l'afició visitant.

El Girona Futbol Club, SAD disposa d'una graderia aïllada mitjançant tanques i amb accés independent de la resta de graderies de l'estadi, reservada per a l'afició visitant, amb una capacitat de 306 localitats.

Aquesta zona disposa de servei de bar i lavabos totalment independents de la resta d'aficionats.

Hi ha un protocol específic de seguretat dirigit pels Mossos d'Esquadra respecte a l'entrada i sortida a l'estadi de l'afició visitant i durant el partit.

Igualment, i per facilitar el correcte desenvolupament dels esdeveniments, el Girona Futbol Club, SAD, amb les recomanacions i instruccions del coordinador de seguretat, podrà adoptar la decisió de no permetre l'accés o la permanència de grups de seguidors el grau de conflictivitat pugui afectar la seguretat de la resta d'aficionats.

TÍTOL V DESALLOTJAMENT DE LES INSTAL·LACIONS

Article 8. Desallotjament de les instal·lacions

En els supòsits previstos en els articles 7 i 15 de la Llei 19/2007, de 11 de juliol, el desallotjament es durà a terme seguint les instruccions del coordinador de seguretat, fent ús dels mitjans tècnics de dotació al recinte esportiu, així com amb la participació dels efectius de seguretat i empleats del Girona Futbol Club, SAD, en estreta col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat.

TÍTOL VI Infraccions i sancions.

CAPÍTOL I.- ÀMBIT D'APLICACIÓ.

Article 9. Àmbit d'aplicació.

El present títol s'aplicarà a tots els / les abonats / des del Girona Futbol Club, SAD, sempre que les infraccions es cometin en les instal·lacions i / o amb ocasió de la celebració de qualsevol esdeveniment, competició o espectacle esportiu, organitzat o gestionat directament pel Girona Futbol Club, SAD o, si s'escau, per delegació de qualsevol organisme, federació o entitat, sigui o no esportiva, en tant l'acte sigui esportiu o relacionat amb l'esport. També serà d'aplicació aquest títol IV, quan la infracció consisteixi en qualsevol tipus d'acte, manifestació o declaració que pugui suposar una incentivació o creació d'un clima favorable a la violència o agressivitat, encara que s'hagi produït fora dels recintes esportius o s'hagi fet amb anterioritat o posterioritat a la celebració dels espectacles i esdeveniments esmentats.

Li seran d'aplicació a l'abonat / a, titular cedent, les sancions que siguin procedents per les infraccions comeses, fent ús del carnet de soci / abonat, per qualsevol persona a qui aquell / a hagués cedit el carnet per accedir a les instal·lacions en que se celebrin esdeveniments esportius organitzats o gestionats pel Girona Futbol Club, SAD.

CAPÍTOL II.- INFRACCIONS.

Article 10. Infraccions molt greus.

 1. Són infraccions molt greus, al marge que aquestes puguin constituir delictes, faltes o infraccions tipificades en les lleis penals o administratives, les següents:
 2. El llançament de bengales, petards, explosius o, en general, productes inflamables, fumífers o corrosius, així com de qualsevol altre objecte.
 3. La irrupció no autoritzada en els terrenys de joc o zones d'accés prohibides als espectadors.
 4. Les temptatives o intents d'agressió i les agressions físiques als jugadors, àrbitres, directius, entrenadors, empleats del Club ia qualsevol persona que estigui vinculada amb l'organització i / o el desenvolupament de l'esdeveniment, així com també als assistents i espectadors als espectacles esportius.
 5. La participació activa en altercats, baralles o desordres públics en els recintes esportius.
 6. Les amenaces i insults als jugadors, àrbitres, directius, entrenadors, empleats del Club, ia qualsevol persona que estigui vinculada amb l'organització i / o el desenvolupament de l'esdeveniment, així com també als assistents i espectadors als espectacles esportius.
 7. L'incompliment de les obligacions d'accés i permanència al recinte establertes en el present Reglament.
 8. L'incompliment de l'ordre de desallotjament decretada pels responsables de la seguretat del Club o els cossos i forces de seguretat.
 9. Les expressions o insults que impliquin qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, religió, conviccions personals, orientació sexual o discapacitat, o que atemptin contra la dignitat de les persones físiques o jurídiques o qualsevol institució, sigui pública o privada, que es consideraran sempre com a molt greus.
 10. L'incompliment de les sancions imposades en matèria de violència, racisme, xenofòbia i intolerància en l'esport, d'acord amb el que es disposa en el present Reglament.
 11. La creació o promoció, mitjançant declaracions, manifestacions públiques o de qualsevol altra forma, d'un clima favorable a la realització d'agressions o actes violents, o qualssevol de les altres activitats considerades com a infracció en el present Reglament o, en tot cas, qualsevol forma d'incentivació d'aquelles, encara que s'hagin produït amb anterioritat o posterioritat a la celebració dels esdeveniments o espectacles o fora dels recintes esportius.
 12. Ocupar les localitats de la classe i lloc que corresponguin al títol d'accés al recinte de què es disposi quan, amb aquesta conducta, s'hagin vulnerat o desobeït les decisions adoptades pel club per garantir una adequada separació dels aficionats visitants
 13. Tenen també la consideració d'infraccions molt greus els actes o conductes que s'esmenten a continuació, sempre i quan es doni alguna circumstància de perjudici, risc o perill per a les persones o les coses:
 14. Exhibir en els recintes esportius pancartes, banderes, símbols o altres distintius amb missatges que incitin a la violència, siguin vexatoris, continguin injúries, amenaces, insults, o que impliquin qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, religió, conviccions personals, orientació sexual o discapacitat, o que atemptin contra la dignitat de les persones físiques o jurídiques o qualsevol institució, sigui pública o privada, o que constitueixin un acte de menyspreu manifest a les persones participants en l'espectacle o esdeveniment esportiu.
 15. Entonar càntics o proferir sons o expressions que incitin a la violència, siguin vexatoris, continguin injúries, amenaces, insults, o que impliquin qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, religió, conviccions personals, orientació sexual o discapacitat, o que atemptin contra la dignitat de les persones físiques o jurídiques o qualsevol institució, sigui pública o privada, o que constitueixin un acte de menyspreu manifest a les persones participants en l'espectacle o esdeveniment esportiu.

Article 11. Infraccions greus.

Són infraccions greus totes les esmentades en l'apartat 2 de l'article anterior, sense cap excepció, quan, segons el parer del Comitè de Disciplina Social, no concorri cap circumstància de perjudici, risc, perill i no hagin contribuït a impedir o dificultar el normal desenvolupament del acte o esdeveniment esportiu.

També es considerarà, en tot cas, com infracció greu la cessió, mitjançant preu o altra contraprestació qualsevol, del carnet de soci o abonat, o entrada/es adquirides aprofitant la condició d'abonat/da (promocions, etc.) qualsevol que fos la circumnstància en que aquella es produís. Així mateix queda terminantment prohibida la revenda d'abonaments i entrades sigui quin sigui el canal de venda.

Article 12. Infraccions lleus.

Són infraccions lleus dels assistents als actes i espectacles esportius que promogui o organitzi el Girona Futbol Club, SAD, tota acció o omissió que suposi l'incompliment de les obligacions i / o prohibicions establertes en el present Reglament, i que no es pugui qualificar greu o molt greu d'acord amb el que expressa anteriorment, així com l'incompliment de qualsevol altra obligació legalment establertes en matèria de seguretat dels espectacles esportius en general.

També es considerarà com a infracció lleu la cessió del carnet de soci o abonat als qui, per la seva situació personal, estiguessin obligats o els correspongués disposar d'un abonament de superior preu que el corresponent al soci / abonat cedent, sempre que no intervingués pagament de diners o una altra contraprestació qualsevol per la cessió.

Article 13. Tractament dels comportaments dels abonats / es durant els desplaçaments i / o els partits que disputin els equips del Girona Futbol Club, SAD en qualitat de visitants.

Per salvaguardar la imatge, el prestigi i la consideració social del Girona Futbol Club, SAD, els comportaments que són considerats com a infraccions en el present Reglament tindran el mateix tractament disciplinari quan siguin realitzats per un / a soci / ao abonat / a en l'entorn o amb motiu d'espectacles o esdeveniments esportius en què participen els nostres equips, en qualitat de visitants, en instal·lacions esportives alienes al Girona Futbol Club, SAD. Tot l'anterior amb independència de les possibles sancions administratives o penals determinades per les autoritats administratives o judicials amb motiu dels esmentats comportaments.

CAPÍTOL III.- SANCIONS.

Article 14. Sancions.

 1. La comissió de les infraccions tipificades en el present Reglament per part dels abonats / es del Girona Futbol Club, SAD, donarà lloc a la imposició de les següents sancions:
 2. Infraccions lleus: Prohibició d'accés a les instal·lacions on se celebrin esdeveniments o espectacles esportius organitzats o gestionats pel Girona Futbol Club, SAD per un període comprès entre un mes i sis mesos i pèrdua de la condició de soci / ao abonat / a durant el esmentat període.
 3. INFRACCIONS GREUS: Prohibició d'accés a les instal·lacions esportives on se celebrin esdeveniments o espectacles esportius organitzats o gestionats pel Girona Futbol Club, SAD per un període comprés entre sis mesos i dos anys i pèrdua de la condició de soci / ao abonat / a durant l'esmentat període.
 4. Infraccions molt greus: Prohibició d'accés a les instal·lacions esportives on se celebrin esdeveniments o espectacles esportius organitzats pel Girona Futbol Club, SAD per un període comprès entre dos anys i cinc anys i pèrdua de la condició de soci / ao abonat / a durant el esmentat període.
 5. Sense perjudici de les sancions establertes en el present article, el Girona Futbol Club, SAD procedirà a interposar contra el soci / ao abonat / a presumpte infractor / a, les corresponents denúncies davant els organismes judicials o administratius competents, així com a la reclamació dels danys i perjudicis soferts

Article 15. Graduació de les sancions.

En la determinació de les sancions que s'hagin d'imposar, s'ha de guardar una adequada proporcionalitat entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció mateixa, graduant-se en funció dels següents criteris:

 1. L'existència d'intencionalitat.
 2. La reincidència valorada per la comissió, en el termini d'un any, de més d'una infracció de la mateixa naturalesa, que consti per resolució ferma.
 3. La naturalesa dels perjudicis econòmics, morals o físics causats i els riscos suportats pels espectadors i pel mateix club.
 4. El penediment espontani.

Article 16. Prescripció.

Les infraccions tipificades en el present reglament prescriuran dins dels terminis següents:

 1. Les molt greus en un termini de dos anys.
 2. b) Les greus en un termini d'un any.
 3. c) Les lleus en un termini de sis mesos.
 4. El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar des del dia en què s'hagi comès la infracció.

El termini de prescripció s'interromprà en el moment en què es doni trasllat a la persona interessada l'inici del procediment sancionador i quedi constància fefaent de la notificació de l'obertura de l'esmentat procediment.

Article 17. Extinció de la responsabilitat disciplinària.

La responsabilitat disciplinària s'extingeix:

 1. Pel compliment de la sanció.
 2. Per la prescripció de les infraccions o de les sancions.
 3. Per mort de la persona inculpada.
 4. Per l'aixecament de la sanció o indult per part del Consell d'Administració del Club.

TÍTOL VII.- PROCEDIMENT SANCIONADOR.

CAPÍTOL I.- Potestat sancionadora.

Article 18. Potestat sancionadora.

El Comitè de Disciplina Social del Girona Futbol Club, SAD, té atribuïda, en exclusiva i per delegació expressa del Consell d'Administració, la competència per sancionar les infraccions comeses pels / les socis / es o abonats / es del Club amb ocasió de la celebració d'esdeveniments esportius organitzats o gestionats pel Club d'acord amb el que s'estableix en el present Reglament i disposicions concordants que siguin d'aplicació.

CAPÍTOL II.- COMPETÈNCIES I FUNCIONAMENT DEL COMITÈ DE DISCIPLINA SOCIAL.

Article 19. Funcions i competències del comitè de disciplina.

El CDS és un òrgan creat pel Consell d'Administració i dotat de les competències necessàries per exercir amb plena autoritat i autonomia les següents funcions:

 1. Resoldre en única instància sobre l'obertura d'expedients sancionadors a sol·licitud del Consell d'Administració del Girona Futbol Club, SAD. La proposta d'inici de l'expedient sancionador pot provenir de / s responsable / s de la seguretat del Club i ha de ser valorada prèviament pel Consell d'Administració. En tot cas, el Consell, per argumentar la seva sol·licitud, pot demanar l'informe als esmentats responsables de la seguretat.
 2. Instruir, tramitar i resoldre els expedients sancionadors incoats contra els / les socis / es o abonats / des presumptes / es infractors / es.
 3. Imposar les sancions previstes en el grau que estimin més adient, tenint sempre en compte la naturalesa dels fets i les circumstàncies del cas, de conformitat amb el present Reglament i la normativa concordant que sigui d'aplicació.

Article 20. Membres i composició del comitè de disciplina social.

El CDS estarà compost com a mínim, per tres membres, l'elecció i el nomenament dels quals correspon al Consell d'Administració del Girona Futbol Club, SAD per decisió pròpia o proposta no vinculant de l'òrgan jurídic assessor del mateix Consell del Club, en el supòsit que existís. Els membres seran nomenats per un termini de tres anys i poden ser reelegits per períodes iguals, estant el seu càrrec subjecte a revocació per part del Consell d'Administració.

Els membres del CDS elegiran entre ells un president, un vicepresident i un secretari, els quals podran intervenir de forma personal o col·legiada, i no podran delegar les seves funcions. Els acords del CDS es prendran per majoria simple.

Per ser designats com a membres de l'esmentat Comitè, s'exigeix ​​complir tots i cadascun dels següents requisits:

 1. Ser major d'edat.
 2. Estar en possessió del títol de Llicenciat en Dret.
 3. No trobar-se sotmès a responsabilitat penal o administrativa de qualsevol tipus en el moment del seu nomenament.
 4. Ser abonat / a del Girona Futbol Club, SAD.

Article 21. Adopció d'acords per part del CDS.

Els acords del CDS s'adoptaran per majoria simple. Per a la vàlida adopció d'acords, hauran d'estar presents més de la meitat dels seus membres.

Article 22. Gratuïtat del càrrec de membre del CDS.

Els membres del CDS no percebran cap retribució per l'exercici de les funcions inherents al seu càrrec. En tot cas, han de disposar de les facilitats necessàries per a un correcte exercici d'aquestes funcions.

CAPÍTOL III.- PROCEDIMENT SANCIONADOR.

Article 23. Incoació, procediment disciplinari i presentació de denúncies.

 1. Els expedients disciplinaris contra els / les socis / es i abonats / des s'incoaran a sol·licitud del Consell d'Administració. El CDS tindrà sempre a la seva disposició els informes dels responsables de seguretat podent en tot moment demanar nous informes.
 2. EL CDS resoldrà en única instància, previ examen i estudi de la informació aportada pel Consell d'Administració i, si s'escau, pels responsables de seguretat, sobre la necessitat de l'obertura d'un expedient disciplinari o, si procedeix a l'arxiu de la denúncia.
 3. Si el CDS considera que hi ha indicis suficients de la comissió de qualsevol de les infraccions tipificades en el present Reglament, procedirà a l'obertura del corresponent expedient disciplinari. Aquesta decisió s'ha d'anotar en un llibre de registre d'Expedients Disciplinaris, la data d'obertura, així com el nombre i numeració dels fulls que l'integren, haurà estat legalitzat davant Notari

Article 24. Tramitació del procediment disciplinari.

 1. Obert l'expedient disciplinari, i anotada l'obertura d'aquest en el llibre de registre d'Expedients Disciplinaris, es notificarà aquesta decisió de forma fefaent al presumpte o presumptes infractor / és. La / es persona / es expedientada / s podrà / n, en un termini de 20 dies a partir de la recepció de la notificació, formular les al·legacions i aportar les proves que considerin convenients per a la defensa dels seus drets. Durant aquest termini tindran dret a examinar el contingut de l'expedient. En cas de no fer al·legacions o no respondre a les peticions o requeriments del CDS, es declararà l'expedientat o expedientats en rebel·lia i se'ls imposarà la sanció que el CDS consideri convenient, de conformitat amb el present Reglament i la normativa concordant.
 2. Totes les diligències de prova hauran de realitzar-se en dies i hores hàbils i el CDS, d'ofici, podrà sol·licitar i interessar les que cregui convenients, sense cap excepció, per al millor aclariment dels fets.
 3. Conclòs el termini d'al·legacions, i dins dels vint dies següents, el CDS haurà de dictar la corresponent resolució absolutòria o sancionadora, que es notificarà a l'expedientat / da o expedientats / es de forma fefaent.
 4. Els interessats / des o expedientats / des podran estar representats en el procediment per la persona que lliurement designin, mitjançant una simple manifestació per escrit al CDS.
 5. Tot el procediment serà sempre per escrit.

 

Article 25. Executivitat de les sancions.

Les sancions que s'imposin per part del CDS seran immediatament executives sense que les reclamacions o recursos que s'interposen contra aquestes puguin paralitzar o suspendre l'execució.

CAPÍTOL IV.- RECURSOS.

Article 26. Recurs contra les resolucions del CDS.

Contra les resolucions del CDS es podrà interposar recurs d'apel·lació dins dels trenta dies naturals següents a la notificació davant el Consell d'Administració del Girona Futbol Club, SAD.

Article 27. Recursos contra les resolucions del consell d'administració.

El Consell d'Administració ha de dictar resolució sobre els recursos d'apel·lació interposats contra les resolucions del CDS. Les resolucions del Consell d'Administració que deixin esgotada la via administrativa, podran ser impugnades davant la jurisdicció ordinària.

TÍTOL VIII MESURES DE SUPORT O BENEFICIS A LES ACTIVITATS DELS SEGUIDORS DEL GIRONA FUTBOL CLUB, SAD

Article 28. Condicions per a l'accés a les mesures de suport o beneficis.

 1. Els abonats / des del Girona Futbol Club, SAD, a títol individual, podran gaudir dels beneficis en les condicions que s'estableixin i sempre que compleixin les següents condicions:
 2. Realitzin un ús i gaudi pacífic dels beneficis atorgats i de les instal·lacions del Girona Futbol Club, SAD i d'aquelles a les que l'equip acudeixi com a visitant.
 3. No siguin sancionats penal, administrativa o disciplinàriament per qualsevol de les conductes definides legal o reglamentàriament i que impliqui prohibició d'accés a recintes esportius.
 4. No siguin objecte de procés penal, administratiu o disciplinari per qualsevol conducta que, per la seva repercussió social, afecti la imatge el prestigi i la consideració social del Girona Futbol Club, SAD.
 5. També podran gaudir dels beneficis dels abonats / des o integrats en els grups o penyes de seguidors reconeguts i registrats pel Girona Futbol Club, SAD. Quan el beneficiari sigui un grup o penya de seguidors, es considera que l'actuació en grup de persones vinculades, que vulneri les anteriors condicions, afectarà tot el grup o penya quan els implicats siguin almenys un 10% dels components de grup o un nombre menor quan de l'actuació es desprengui alarma social o desprestigi per al Girona Futbol Club, SAD.
 6. Ocasionalment, també podran beneficiar-se les persones que no siguin abonats / des quan siguin simpatitzants coneguts del Girona Futbol Club, SAD, o pertanyin a grups o penyes de seguidors en llocs territorialment allunyats del domicili social i als quals el club acudeixi com a visitant.
 7. El Girona Futbol Club, SAD no beneficiarà a persones físiques, grups o penyes de seguidors, sancionades amb cap modalitat de mesures de foment i suport a les seves activitats com a seguidors durant un període que, com a mínim, serà equivalent al doble del de la sanció imposada.

Article 29. Condicions per al manteniment de les mesures de suport o beneficis

 1. Com a regla general, el manteniment de les mesures de suport o beneficis requerirà l'observança continuada de les condicions d'accés a les mesures.
 2. Les mesures de suport, excepte cancel·lació, es mantindran pel termini i en els termes inicialment acordats, es podrà renovar anualment en els mateixos o diferents termes per decisió del Girona Futbol Club, SAD.
 3. El Girona Futbol Club, SAD es reserva el dret de no renovar els acords o d'introduir variacions el contingut econòmic dels mateixos segons les circumstàncies pressupostàries o d'interès per a la imatge el prestigi i la consideració social del club.
 4. Així mateix es reserva el dret d'exigir dels abonats o dels grups i penyes, l'adopció de mesures i comportaments internes com a condició del manteniment de les mesures de suport o beneficis.

Article 30. Cessament de les mesures de suport o beneficis.

 1. El cessament d'efectes de les mitjanes de suport o beneficis es produirà per la no renovació dels mateixos en expirar el termini per al qual s'hagués acordat, i / o per acord de cancel·lació del Girona Futbol Club, SAD
 2. La cancel·lació de les mesures de suport s'acordarà pel Girona Futbol Club, SAD, per incompliment o inobservança de les condicions d'accés a les mateixes. En aquest cas, el Club, podrà acordar, si resultés procedent, l'obertura del corresponent expedient disciplinari

Article 31. Modalitats

 1. El Girona Futbol Club, SAD pot adoptar, si ho estima convenient, les següents modalitats de mesures de foment i suport a les activitats desenvolupades per persones o grups de seguidors:
 2. Facilitació d'entrades gratuïtes i / o descomptes en les entrades a trobades del Girona Futbol Club, SAD com a local.
 3. Facilitació de mitjans de publicitat o difusió dels grups penyes de seguidors, reconeguts pel Girona Futbol Club, SAD.
 4. Qualsevol o qualsevol altre tipus de promoció o suport que circumstancialment, s'acordi.
 5. Aquests beneficis poden ser permanents quan es concedeixin, almenys, durant una temporada esportiva, o temporals, quan es concedeixin per a un determinat espectacle o període concret. El Girona Futbol Club, SAD, en funció de les seves disponibilitats pressupostàries de determinar l'abast d'aquests beneficis.
 6. Els beneficis es concedeixen per decisió voluntària del Girona Futbol Club, SAD i no implicaran dret permanent algun dels beneficiaris fora del termini temporal del primer acord de concessió o de les seves renovacions anuals, llevat cancel·lació

Disposició final primera.

 1. El present Reglament entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació per part del Consell d'Administració.
 2. Per a tot allò que no hagi estat previst en el present Reglament s'aplicarà la normativa o legislació relacionada que estigui en vigor.
 3. El present Reglament Intern serà facilitat als coordinadors de seguretat o, quan aquesta figura no existeixi, als responsables dels cossos i forces de seguretat encarregats de la coordinació de la seguretat pública en la corresponent instal·lació. Tant aquests últims com els coordinadors de seguretat podran interessar la introducció de les modificacions o correccions que considerin convenients per aconseguir un adequat compliment de les obligacions en aquesta matèria o per prevenir la realització de conductes prohibides per la Llei 19/2007, de 11 de juliol , i RD 203/2010.

Disposició final segona. Remissió del Reglament

En aplicació del que preveu l'article 6.1 del RD 203/2010, de 26 de febrer, es remet el present Reglament a la Lliga Nacional de Futbol Professional per al seu oportú visat.

Disposició derogatòria.

Queden derogades totes les normes i disposicions internes aprovades amb anterioritat a la data d'entrada en vigor d'aquest Reglament que s'oposin al seu contingut.

Girona, a 23 febrer 2015

DESCARGAR REGLAMENTO en PDF