Abonaments / DRETS i DEURES / DRETS I DEURES

DRETS I OBLIGACIONS DELS ABONATS

 Drets dels abonats

 1. Amb l'abonament de la temporada 2018/2019 el soci podrà accedir als partits oficials del campionat nacional de Lliga, i al partit corresponent a la primera ronda de la Copa del Rei, que disputi com a local i a ocupar la localitat que figura en el carnet que li facilitarem. 

  En els partits declarats d'alt risc es podrà procedir a la reubicació o agrupació d'aficionats als efectes de complir amb l'obligatòria separació d'aficions rivals que preveu l'arti.10.2 de la Llei 19/2007. Així mateix, en supòsits de força major, per motius de seguretat o quan ho marqui la normativa oficial de competició, el CLUB es reserva el dret a reubicar als seus abonats, en altre localitat de característiques similars.

 2. La resta de partits no esmentats en el punt anterior que es disputin a l'Estadi Municipal de Montilivi no estan inclosos en l'abonament de temporada. Queda a voluntat del Club decidir si són de pagament o gratuïts. Aquesta informació estarà disponible amb suficient temps a la web oficial del Club (www.gironafc.cat). 
 3. Els abonats tindran preferència per adquirir la mateixa localitat del seu abonament per a aquells partits no inclosos en el punt 1. A aquests efectes, el Club habilitarà un termini de compra exclusiu i preferent per a abonats, en què tindran dret a adquirir les entrades corresponents a les seves localitats. Transcorregut aquest termini, les localitats que no hagin estat adquirides seran posades a la venda. 
 4. A rebre informació sobre quelcom que afecti individualment la seva condició d’abonat i les relacions amb el Club.
 5. A que els seus drets siguin respectats.
 6. Ser atès i informat personalment de qualsevol aspecte i/o gestió que necessiti a través de les oficines de l’Estadi de Montilivi, a través del correu electrònic abonats@gironafc.cat o del número de telèfon 972.202.977.

 Obligacions dels abonats

Són obligacions dels abonats, a títol enunciatiu i no limitatiu, les establertes a continuació:

 1. Accedir a l’Estadi de Montilivi amb l’abonament de la seva corresponent categoria. En cas de no presentar o oblidar l’abonament el dia de partit, el Club no estarà obligat a expedir una entrada al seu lloc, no tenint dret l’abonat a descomptes i/o bonificacions relatives a l’assistència que el Club realitzi. 
 2. Complir amb les normes específiques de comportament a l’Estadi i la normativa en matèria de prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport del Club.
 3. Complir amb la present normativa i les seves possibles modificacions futures acordades pel Consell d’Administració del Club. 
 4. L’abonat és responsable tant del seu carnet com de les possibles entrades vinculades a aquest, podent ser expedientat en cas d’incompliment de la normativa vigent del Club. 
 5. L’abonat garanteix sota la seva responsabilitat que les dades facilitades són correctes i verídiques, eximint de tota responsabilitat al Club. 
 6. Seure a la localitat corresponent al seu abonament.
 7. No romandre en vies d’ocupació ni presenciar el partit de peu per motius de seguretat d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de seguretat als Estadis.
 8. Rescabalar puntualment al Club dels danys o perjudicis causats a la bona imatge del Club com a conseqüència d’accions u omissions de l’abonat, sempre que aquestes hagin estat degudament acreditats.
 9. Facilitar al Club una direcció de correu postal i electrònic per a la entrega de comunicacions del Club així como notificar degudament els canvis de domicili.

 El Club no es fa responsable de qualsevol fet causar per l’absència d’actualització de dades per part de l’abonat.

 1. Facilitar el número de compte corrent de la seva titularitat d’una entitat de crèdit on es pugin carregar les quotes de l’abonat.

L'abonat, en cas de facilitar al Club el seu número de compte bancari o altre mètode de pagament recorrent, accepta que el Club giri rebut en concepte d' “Abonament Girona FC Temporada 2018/2019”. Si l'abonat no comunica per escrit la seva baixa a l’adreça de correu electrònic abonats@gironafc.cat, l’abonament es renovarà automàticament.

Els rebuts domiciliats retornats, per causes alienes al Club, tenen un cost de cinc euros (//5,00//€) de despeses financeres.

 1. Satisfer els pagaments corresponents a l’abonament.