NORMES ESPECÍFIQUES
DE COMPORTAMENT

El GIRONA FUTBOL CLUB en el compliment de les obligacions que imposa la Llei de l'Esport i resta de disposicions sobre la prevenció de la violència en espectacles esportius, posa en coneixement dels abonats, les següents normes d'obligat compliment.

PARTITS DISPUTATS COM A LOCAL:

- Respectar i complir la normativa sobre prevenció de la violència en espectacles esportius.

- No utilitzar de manera inadequada les instal·lacions o serveis del Club.

- Col·laborar amb els treballadors del Club, voluntaris i personal de seguretat, en especial en el que atén a l'accés al recinte esportiu i als seus corresponents controls.

- Ocupar la localitat assignada. No obstaculitzar passadissos, sortides i llocs considerats de pas o necessaris per a una eventual evacuació.

- No causar danys ni deteriorar les instal·lacions o mobiliari del Club.

- Guardar el degut respecte i consideració als treballadors i col·laboradors del Club.

- Obeir i respectar en tot moment les normes de seguretat difoses pel Club, i si procedeix, també les normes de seguretat indicades per la Policia, servei de Bombers, i/o qualsevol Servei Extern d' Emergències.

- S'han de seguir totes les advertències, prohibicions, etc. indicades en totes les senyals de seguretat que es troben en les Instal·lacions del Club, inclòs el Pàrquing.

- En cas d'emergència, sempre seguir les indicacions dels Equips d'emergències.

- En cap cas, no es pots obstruir cap via o Sortida d'emergència que es troba en les instal·lacions del Club.

- Es prohibeix accedir a les instal·lacions en estat d'embriaguesa o en possessió de tot objecte que pugui ser utilitzat com a arma o pugui suposar un risc per a la seguretat. Tampoc poden introduir substàncies inflamables, articles de pirotècnia o bengales de qualsevol tipus ni begudes alcohòliques, narcòtics o estimulants.

- Queda prohibit, pujar a qualsevol zona estructural de les instal·lacions, ja sigui murs, tanques, estructures d'il·luminació, plataformes, etc.

Així mateix es recorda que queden totalment prohibits els següents actes o conductes:

- La participació violenta en aldarulls als recintes esportius o als seus voltants

- La introducció o exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que puguin ser considerats com un acte que inciti, fomenti o ajudi els comportaments violents, xenòfobs, racistes o terroristes, o com un acte de manifest despreci esportiu.

- La introducció o tinença dintre del recinte esportiu o dels seus voltants d'armes o objectes contundents o perillosos.

- La introducció i la tinença, activació o llançament de tot tipus d'objectes, així com de bengales, petards, explosius o, en general, productes inflamables.

- La introducció, tinença o consum de tota classe de begudes alcohòliques i de substàncies estupefaents, psicotròpiques, estimulants o productes anàlegs.

- La irrupció no autoritzada en els terrenys de joc.

L'incompliment d'aquestes normes o prohibicions podrà donar lloc a la prohibició d'accés a les instal·lacions, sense perjudici de les altres responsabilitats de caràcter penal, administratiu o civil a que els mateixos poguessin donar lloc.

Demanem el compliment d'aquestes normes, per tal de garantir la vostra seguretat i la de les instal·lacions i agraïm la vostra cooperació.

PARTITS DISPUTATS COM A VISITANT:

Normes d'obligat compliment per garantir la  vostra seguretat i la bona imatge del Club:

-Respectar, en tot moment, les indicacions dels organitzadors i/o voluntaris del Girona FC, SAD.

-Respectar el pla de viatge, en especial pel que fa als seus horaris.

-Respectar els seients assignats, fent un bon ús del mitjà de transport.

-Respectar i complir la normativa sobre prevenció de la violència en espectacles esportius.

-Comportar-se, en tot moment, de forma adequada tant com a afició visitant com a nivell individual, guardant el degut respecte i consideració als aficionats rivals, treballadors i col·laboradors del Club local.

-Respectar les normes de seguretat difoses pel Club local així com les normes de seguretat indicades pel seu coordinador de seguretat.

-Fer un bon ús de les instal·lacions o serveis del Club local, ocupant la localitat assignada, no obstaculitzant passadissos, sortides i llocs considerats de pas necessaris per a una eventual evacuació.

-Els pares o responsables dels menors d'edat vetllaran per la seva seguretat prenent les precaucions necessàries per evitar crear situacions de perill o danys per ells o per a terceres persones.

SIMBOLOGÍA Y MATERIAL NO PERMÉS

Queda totalment prohibida la introducció i exhibició de pancartes, banderes, símbols o altres distintius amb missatges que incitin a la violència, siguin vexatoris, continguin injuries, amenaces, insults o que impliquin qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, religió, conviccions personals, orientació sexual o discapacitat, o que atemptin contra la dignitat de les persones físiques o jurídiques o qualsevol institució, sigui pública o privada, o que constitueixi un acte de menyspreu manifest envers les persones participants en l'espectacle o esdeveniment esportiu.

MESURES DAVANT GRUPS POTENCIALMENT VIOLENTS O RADICALS

Davant la presència de grups potencialment violents o radicals es prendran les següents mesures:

-augment dels escorcolls

-augment del nombre de Vigilants de Seguretat i Auxiliars de Serveis

-prohibició d'entrada d'elements d'animació

-presència dissuassòria amb presència de barreres físiques

-separació de l'afició local

MATERIAL D'ANIMACIÓ

En compliment de la Circular 20 de la LFP només es permetrà material d'animació a les penyes oficials del Girona FC.

Agenda primer equip

24 GEN

21:30 Estadio Santiago Bernabéu

Partit

Jornada8 Real Madrid - Girona FC

27 GEN

16:15 Estadio Municipal de Montilivi

Partit

Jornada21 Girona FC - FC Barcelona

Veure agenda