CLUB / ACCIONISTES / Junta General d'Accionistes 2016

Junta General d'Accionistes 2016

Junta General (2016)

Acords adoptats en la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes del Girona Futbol Club, SAD, celebrada a Girona, el dia 13 de desembre de 2016.

 1. S'acorda l'aprovació dels comptes anuals corresponents a la temporada 2015/2016 i a l'exercici tancat el 30 de juny de 2016 (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, memòria explicativa, informe de gestió, proposta d'aplicació del resultat i informe d'auditoria). 
 1. S'acorda l'aprovació de l'aplicació del resultat de la temporada 2015/2016, corresponent a l'exercici tancat a 30 de juny de 2016. 
 1. S'acorda l'aprovació de l'aplicació de les reserves disponibles al restabliment de l'equilibri entre capital i reserves, disminuït a conseqüència de pèrdues, prenent com a base el balanç auditat tancat a 30 de juny de 2016. 
 1. S'acorda l'aprovació del Pressupost de la temporada 2016/2017. 
 1. S'acorda l'aprovació de la gestió social, tot això referit a l'exercici tancat a 30 de juny de 2016. 
 1. S'acorda la ratificació de les mesures preses pel Consell d'Administració i exposició de les noves mesures a prendre per a reequilibrar el patrimoni net del Club. 
 1. S'acorda una reducció del capital social de la Societat, en un import de 5.353.740,00 euros, mitjançant la disminució del valor nominal de la totalitat de les accions representatives del capital social de la Societat, de 10,00.-€ a 4,00.-€, amb la finalitat única de restablir l'equilibri entre el capital social i el patrimoni net de la Societat disminuït a conseqüència de pèrdues, sobre la base del balanç tancat a 30 de juny de 2016 verificat per l'auditor de comptes de la Societat.

Consegüent modificació dels articles 5è i 6è dels Estatuts Socials en relació amb la xifra del capital social. L'eficàcia d'aquest acord quedarà condicionada a l'adopció i execució de l'acord d'ampliació de capital social del punt següent de l'ordre del dia.

 1. S'acorda l'ampliació del capital social de la Societat d'un màxim de 3.569.160,00 euros, mitjançant la creació, emissió i posada en circulació d'un màxim de 892.290 noves accions ordinàries i nominatives, de 4,00.-€ de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament de la número 892.291 a la número 1.784.580 , ambdues inclusivament, el contravalor del qual consisteix en aportacions dineràries i en la compensació de crèdits, amb previsió expressa del dret de subscripció preferent i d'augment de capital només en la quantia de les subscripcions efectuades per al cas de subscripció incompleta de l'augment de capital. Consegüent modificació dels articles 5è i 6è dels Estatuts Socials en relació a la xifra del capital social. Delegació de facultats en el Consell d'Administració de la Societat per a assenyalar la data en què l'acord d'augmentar el capital social hagi d'emportar-se a efecte i fixar les condicions del mateix en tot el no previst en l'acord de la junta, incloent quant a l'exercici del dret de subscripció preferent de primer i/o segon grau. 
 1. S'acorda la determinació del nombre de consellers que formen l'òrgan d'administració. 
 1. S'acorda el nomenament de nou Conseller. 
 1. S'acorda prorrogar el nomenament d'auditor de comptes. 
 1. S'acorda la delegació en l'òrgan d'administració de les facultats precises per a esmenar i executar els acords adoptats en la junta general, així com procedir a la seva elevació a públic i inscripció en el Registre Mercantil.

COMPTES ANUALS DEL GIRONA FC SAD (TEMPORADA 2015-2016)

Últim dipòsit comptable: 2015/2016

Data dipòsit: 3 d’abril de 2017

Agenda primer equip

29 MAI

20:00 El Plantío

Partit

Jornada42 Burgos CF - Girona FC

Veure agenda