CLUB / ACCIONISTES / Junta General d'Accionistes 2017

Junta General d'Accionistes 2017

Junta General (2017)

Acords adoptats en la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes del Girona Futbol Club, SAD, celebrada a Girona, el dia 22 de desembre de 2017.

  1. S'acorda l'aprovació dels comptes anuals corresponents a la temporada 2016/2017 i a l'exercici tancat el 30 de juny de 2017 (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, memòria explicativa, informe de gestió, proposta d'aplicació del resultat i informe d'auditoria). 
  1. S'acorda l'aprovació de l'aplicació del resultat de la temporada 2016/2017, corresponent a l'exercici tancat a 30 de juny de 2017. 
  1. S'acorda l'aprovació del pressupost de la temporada 2017/2018. 
  1. S'acorda l'aprovació de la gestió social, tot això referit a l'exercici tancat a 30 de juny de 2017. 
  1. S'acorda la modificació dels articles 8, 16, 17 i 30 dels Estatuts Socials. 

Article 8 “Drets incorporats a cada acció” s'estableix l'u (1%) per cent del capital social, actualment 17.480 accions, com a límit necessari per a trobar-se legitimat per a exercir el dret a impugnar els acords socials. 

Article 16 “Assistència a les Juntes” s'estableix en 1.784 accions (0,1% del capital social) les accions necessàries per a assistir a les Juntes. 

Article 17 “Reunions de les Juntes” s'acorda l'ampliació del lloc de celebració de les Juntes Generals. 

Article 30 “Remuneració dels Consellers” s'estableix el dret dels administradors a percebre una retribució, i la delegació en l'òrgan d'administració de la distribució de l'import a pagar a cada conseller, la periodicitat i mètode de pagament. 

  1. S'acorda la determinació del nombre de Consellers que formen part de l'òrgan d'administració (art.21 dels Estatuts Socials): quatre (4) Consellers. 
  1. S'acorda ratificar la dimissió dels Consellers: Salvador Capdevila Bas, Albert Mateos Poch, Joel Borràs García, Albert Olivé Ribé, i David Sánchez. S'acorda el nomenament dels Consellers: Andrew Young, Diego Gigliani Uriarte, i Fabricio González Quarante. 
  1. S'acorda fixar la retribució del Consell d'Administració en una quantitat màxima de 250.000€ (art.217 LSC) anuals. 
  1. S'acorda la delegació en l'òrgan d'administració de les facultats precises per a esmenar i executar els acords adoptats en la junta general, així com procedir a la seva elevació a públic i inscripció en el Registre Mercantil.

 

COMPTES ANUALS DEL GIRONA FC SAD (TEMPORADA 2016-2017)

Últim dipòsit comptable: 2016/2017

Data dipòsit: 13 de març de 2018