CLUB / ACCIONISTES / Junta General d'Accionistes 2018

Junta General d'Accionistes 2018

Junta General (2018)

Acords adoptats en la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes del Girona Futbol Club, SAD, celebrada a Girona, el dia 13 de desembre de 2018.

  1. S'acorda l'aprovació dels comptes anuals corresponents a la temporada 2017/2018 i a l'exercici tancat el 30 de juny de 2018 (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, memòria explicativa, informe de gestió, proposta d'aplicació del resultat i informe d'auditoria). 
  1. S'acorda l'aprovació de l'aplicació del resultat de la temporada 2017/2018, corresponent a l'exercici tancat a 30 de juny de 2018. 
  1. S'acorda l'aprovació del pressupost de la temporada 2018/2019. 
  1. S'acorda l'aprovació de la gestió social, tot això referit a l'exercici tancat a 30 de juny de 2019. 
  1. S'acorda la creació de la pàgina web corporativa i la seva inscripció i publicació (art.11.bis LSC), i modificació del art.15 dels Estatuts Socials. 
  1. S'acorda la determinació del nombre de Consellers que formen part de l'òrgan d'administració (art.21 dels Estatuts Socials): quatre (4) Consellers. 
  1. S'acorda el nomenament de nou Conseller: Sr. Borja López Pol 
  1. S'acorda la delegació en l'òrgan d'administració de les facultats precises per a esmenar i executar els acords adoptats en la junta general, així com procedir a la seva elevació a públic i inscripció en el Registre Mercantil.

 

COMPTES ANUALS DEL GIRONA FC SAD (TEMPORADA 2017-2018)

Últim dipòsit comptable: 2017/2018

Data dipòsit: 24 de gener de 2019