CLUB / ACCIONISTES / Junta General d'Accionistes 2019

Junta General d'Accionistes 2019

Junta General (2019)

Acords adoptats en la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes del Girona Futbol Club, SAD, celebrada a Girona, el dia 18 de desembre de 2019.

  1. S'acorda l'aprovació dels comptes anuals corresponents a la temporada 2018/2019 i a l'exercici tancat el 30 de juny de 2019 (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, memòria explicativa, informe de gestió, proposta d'aplicació del resultat i informe d'auditoria). 
  1. S'acorda l'aprovació de l'aplicació del resultat de la temporada 2018/2019, corresponent a l'exercici tancat a 30 de juny de 2019. 
  1. S'acorda l'aprovació del pressupost de la temporada 2019/2020. 
  1. S'acorda l'aprovació de la gestió social, tot això referit a l'exercici tancat a 30 de juny de 2019. 
  1. S'acorda prorrogar el nomenament d'auditor de comptes. 
  1. S'acorda la delegació en l'òrgan d'administració de les facultats precises per a esmenar i executar els acords adoptats en la junta general, així com procedir a la seva elevació a públic i inscripció en el Registre Mercantil.

 

COMPTES ANUALS DEL GIRONA FC SAD (TEMPORADA 2018-2019)

Últim dipòsit comptable: 2018/2019

Data dipòsit: 2 de gener de 2020

 

Data d'enviament a la Lliga de Futbol Professional dels Comptes Anuals 2018/2019 i restant informació economicofinancera: 27 de novembre de 2019. 

Data de lliurament al Consell Superior d'Esports dels Comptes Anuals 2018/2019: 28 de novembre de 2019.

Agenda primer equip

29 MAI

20:00 El Plantío

Partit

Jornada42 Burgos CF - Girona FC

Veure agenda