CLUB / ACCIONISTES / Junta General d'Accionistes 2020

Junta General d'Accionistes 2020

Acords adoptats en la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes del Girona Futbol Club, SAD, celebrada a Girona, el dia 18 de desembre de 2020.

  1. S'acorda l'aprovació dels comptes anuals corresponents a la temporada 2019/2020 i a l'exercici tancat el 30 de juny de 2020 (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, memòria explicativa, informe de gestió, proposta d'aplicació del resultat i informe d'auditoria). 
  2. S'acorda l'aprovació de l'aplicació del resultat de la temporada 2019/2020, corresponent a l'exercici tancat a 30 de juny de 2020. 
  3. S'acorda l'aprovació del pressupost de la temporada 2020/2021. 
  4. S'acorda l'aprovació de la gestió social, tot això referit a l'exercici tancat a 30 de juny de 2020. 
  5. S'acorda la delegació en l'òrgan d'administració de les facultats precises per a esmenar i executar els acords adoptats en la junta general, així com procedir a la seva elevació a públic i inscripció en el Registre Mercantil.

 COMPTES ANUALS DEL GIRONA FC SAD (TEMPORADA 2019-2020)

 

Últim dipòsit comptable: 2019/2020

Data dipòsit: 18 de gener de 2021

Data d'enviament a la Lliga de Futbol Professional dels Comptes Anuals 2019/2020 i restant informació economicofinancera: 30 de novembre de 2020. 

Data de lliurament al Consell Superior d'Esports dels Comptes Anuals 2019/2020: 16 de desembre de 2020.