CLUB / ENTITAT / TRANSPARÈNCIA

TRANSPARÈNCIA

En aquest espai, el Club publica informació rellevant en matèria institucional, organitzativa i econòmica, articulada segons els estàndards internacionals i nacionals de transparència, d’acord amb el previst a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i bon govern.

La Política de Transparència del Club, subjecta a processos de seguiment, avaluació i millora, forma part de la responsabilitat corporativa i bon govern, complementant-se amb Programes de Control i Compliment que garanteixen la prevenció d’incompliments.

I. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA I DE PLANIFICACIÓ.

II. INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA.

III. PROTOCOLS / NORMATIVA INTERNA DEL GIRONA FC.

A. Informació sobre el Club de FUtbol

B. Relacions amb els Socis, Aficionats i Públic en General

C. Transparència Econòmico-Financera

D. Transparència en les Contratacions i Subministraments

E. Indicadors Llei de Transparència

Agenda primer equip

10 FEB

21:00 Estadio Nuevo Mirandilla

Partit

Jornada21 Cádiz CF - Girona FC

Veure agenda