GIRONA FUTBOL CLUB, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA

 

CONVOCATÒRIA DE JUNTA EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES.

Segons l’establert en l’article 166 i concordants del RDL 1/2010, de 2 de juliol, de la Llei de Societats de Capital així com en els Estatuts Socials, per acord del Consell d’Administració de data 29 de juliol de 2020, es fa pública la convocatòria als senyors accionistes a la Junta General Extraordinària que es celebrarà a l’Estadi Montilivi, Av. Montilivi, número 141, de Girona (17003), el dia 14 de setembre de 2020 a les 19:00 hores, en primera convocatòria, i, en el seu cas, el dia 15 de setembre de 2020 a la mateixa hora, en segona convocatòria a fi de tractar els assumptes que figuren en el següent:

 

ORDRE DEL DIA

JUNTA EXTRAORDINÀRIA

Primer.- Ratificació de la constitució en Junta General, de l’ordre del dia y dels càrrecs de President i Secretari de la mateixa.

Segon.- Determinació del número de Consellers que formen l’òrgan d’administració, de conformitat amb l’article 21 dels Estatuts Socials.

Tercer.- Cessament o renúncia de Consellers y nomenament, en el seu cas, de nous Consellers.

Quart.- Modificació, en el seu cas, dels articles 19, 20, 21, 23, 24, 26 y 30 dels Estatuts Socials, relatius a les actes, al Consell d’Administració, a la composició i nomenament del Consell d’Administració, de les reunions del Consell d’Administració, del quòrum d’assistència i votació, de la responsabilitat dels consellers, i de la remuneració dels consellers, respectivament. 

Cinquè.- Delegació en l’òrgan d’administració de les facultats precises per a subsanar i executar els acords adoptats en la Junta General, així com procedir a la seva elevació a públic i inscripció en el Registre Mercantil.

Sisè.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la Junta.

 

Es fa constar que encara que estiguin previstes la primera i la segona convocatòria de la Junta General Extraordinària de conformitat amb la Llei de Societats de Capital, el Consell d'Administració estima que és possible reunir en primera convocatòria el "quòrum" d'assistència exigit per la referida Llei per a tots i cadascun dels assumptes compresos en l'Ordre del dia, per la qual cosa, amb tota probabilitat, la Junta General d'Accionistes se celebrarà en primera convocatòria, el dia 14 de setembre de 2020, a les 19.00 hores.

 

Dret d'assistència i acreditació de l'accionista: Podran assistir personalment a la Junta els accionistes que acreditin ser titulars d'almenys mil set-centes vuitanta-quatre (1.784) accions inscrites al seu nom amb cinc dies d'antelació com a mínim, en el Registre d'Accions Nominatives de la Societat. Els titulars d'accions en número inferior podran agrupar-se fins a aconseguir el número exigit per a l'assistència a la Junta. Des de la publicació de la present convocatòria poden sol·licitar i obtenir en el domicili social, les corresponents Targetes d'Assistència. Tant els accionistes que assisteixin personalment com els representants que concorrin per delegació, hauran d'acreditar degudament la seva identitat i, si escau, la representació a l'entrada del local on se celebri la Junta General, aportant així mateix la seva Targeta d'Assistència original. Als efectes d'acreditació, es prega als senyors accionistes que arribin a la reunió amb una hora d'antelació.

 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 16 dels Estatuts Socials de la societat i 182 de la Llei de Societats de Capital, es podrà assistir a la Junta per mitjans telemàtics amb subjecció a les següents regles:

i. Comunicació: Els accionistes que desitgin assistir per mitjans telemàtics, ho comunicaran per escrit al Secretari del Consell d'Administració amb, almenys, deu dies d'antelació a la data prevista per a la celebració de la Junta General Extraordinària d'Accionistes en primera convocatòria. En tal cas, el Secretari del Consell d'Administració habilitarà un número de videoconferència, que facilitarà a l'accionista sol·licitant, juntament amb una clau d'accés individual, també per escrit i amb, almenys, cinc dies d'antelació a la data prevista per a la reunió en primera convocatòria.

ii. Intervenció i votació: El President concedirà successivament als accionistes que assisteixin telemàticament torns d'intervenció i votació a continuació dels que corresponguin als qui assisteixin presencialment.

Dret de representació: Els senyors accionistes que tinguin dret d'assistència podran ser representats en la Junta General per mitjà d'una altra persona, en els termes establerts en l'article 16 dels Estatuts Socials.

Dret d'informació i examen: De conformitat amb el que s'estableix en els articles 197 i 287 de la Llei de Societats de Capital i els Estatuts Socials, els accionistes tenen dret, des de la convocatòria, a examinar en el domicili social el text íntegre de les modificacions proposades i l'informe sobre aquestes, i demanar el lliurament o l'enviament gratuït d'aquests documents. Així mateix, els accionistes que representin almenys el cinc per cent del capital social, podran sol·licitar que es publiqui un complement a la convocatòria en els termes regulats en l'article 172 de la Llei de Societats de Capital.

 

Girona, 11 d'agost de 2020.- El President i Secretari del Consell d'Administració, Ignasi Mas-Bagà Saltor i Simon Cliff, respectivament.