Skip to main content
EN

Web Corporativa

Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes 22 de desembre

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES DEL GIRONA FUTBOL CLUB, SOCIETAT ANÒNIMA ESPORTIVA

Segons l’establert a l'article 166 i concordants del RDL 1/2010, de 2 de juliol, de la Llei de Societats de Capital així com als Estatuts Socials, per acord del Consell d'Administració de data 18 de novembre de 2022, es fa pública la convocatòria als senyors accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària d'accionistes que se celebrarà a l'Estadi Municipal de Montilivi, Av. Montilivi, número 141, de Girona (17003), el dia 22 de desembre de 2022, a les 17 :00 hores en primera convocatòria i, si escau, el dia 23 de desembre de 2022, a la mateixa hora, en segona convocatòria, per tractar dels assumptes que figuren al següent.

ORDRE DEL DIA

JUNTA ORDINÀRIA

Primer.- Informe del President.

Segon.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a la temporada 2021/2022 i a l'exercici tancat el 30 de juny de 2022 (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net , memòria explicativa, informe de gestió, proposta d'aplicació del resultat i informe d'auditoria).

Tercer.- Aprovació de l'aplicació del resultat de la temporada 2021/2022, corresponent a l'exercici tancat el 30 de juny de 2022.

Quart.- Examen i aprovació del Pressupost de la temporada 2022/2023.

Cinquè.- Examen i aprovació, si escau, de la gestió social, tot això referit a l'exercici tancat a 30 de juny de 2022.

Sisè.- Delegació a l'òrgan d'administració de les facultats necessàries per esmenar i executar els acords adoptats a la Junta general, així com procedir a la seva elevació a públic i inscripció al Registre Mercantil.

Setè.- Aprovació, si escau, de l'acta de la Junta.

ORDRE DEL DIA

JUNTA EXTRAORDINÀRIA

Primer.- Ratificació de la constitució en Junta General, de l'ordre del dia i dels càrrecs de President i Secretari de la mateixa.

Segon.- Cessament o renúncia de consellers i nomenament, si és el cas, de nous consellers.

Tercer.- Prorrogar, si escau, el nomenament d'auditor de comptes fins a un màxim de tres temporades esportives (és a dir les temporades 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025).

Es fa constar que encara que estiguin previstes la primera i segona convocatòria de la Junta General Ordinària i Extraordinària de conformitat amb la Llei de Societats de Capital, el Consell d'Administració estima que és possible reunir en primera convocatòria el "quòrum" d'assistència exigit per la referida Llei per a tots i cadascun dels assumptes compresos a l'Ordre del dia, per la qual cosa, amb tota probabilitat, la Junta General d'Accionistes se celebrarà en primera convocatòria, el dia 22 de desembre de 2022, a les 17:00 hores.

Dret d'assistència i acreditació de l'accionista: Podran assistir personalment a la Junta els accionistes que acreditin ser titulars d'almenys mil set-centes vuitanta-quatre (1.784) accions inscrites al seu nom amb cinc dies d'antelació com a mínim, al Registre d'Accions Nominatives de la Societat. Els titulars d’accions en nombre inferior podran agrupar-se fins a assolir el nombre exigit per a l’assistència a la Junta. Des de la publicació de la present convocatòria poden sol·licitar i obtenir al domicili social les targetes d'assistència corresponents. Tant els accionistes que hi assisteixin personalment com els representants que hi concorrin per delegació, han d'acreditar degudament la seva identitat i, si escau, la representació a l'entrada del local on se celebri la Junta General, aportant així mateix la seva Targeta d'Assistència original. Als efectes d'acreditació, es prega als senyors accionistes que arribin a la reunió amb una hora d'antelació.

De conformitat amb el que disposa l'article 16 dels Estatuts Socials de la societat i 182 de la Llei de Societats de Capital, es podrà assistir a la Junta per mitjans telemàtics amb subjecció a les regles següents:

Comunicació: Els accionistes que vulguin assistir-hi per mitjans telemàtics, ho comunicaran per escrit al secretari del Consell d'Administració amb, almenys, deu dies d'antelació a la data prevista per a la celebració de la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes en primera convocatòria. En aquest cas, el secretari del Consell d'Administració habilitarà un número de videoconferència, que facilitarà a l'accionista sol·licitant, juntament amb una clau d'accés individual, també per escrit i amb cinc dies d'antelació com a mínim a la data prevista per a la reunió. en primera convocatòria.Intervenció i votació: El president concedirà successivament als accionistes que assisteixin telemàticament torns d'intervenció i votació a continuació dels que corresponguin als que assisteixin presencialment

Dret de representació: Els senyors accionistes que tinguin dret d'assistència podran ser representats a la Junta General per mitjà d'una altra persona, en els termes establerts a l'article 16 dels Estatuts Socials.

Dret d'informació i examen: De conformitat amb el que estableixen els articles 197, 272 i 287 de la Llei de Societats de Capital i els Estatuts Socials, els accionistes tenen dret, des de la convocatòria, a examinar al domicili social el text íntegre de les modificacions proposades i l'informe sobre aquestes, així com l'informe de gestió i el d'auditor de comptes corresponents a l'exercici social tancat a 30 de juny de 2022 i el projecte de Pressupost de la temporada 2022/2023, i demanar-ne el lliurament o l'enviament gratuït dels documents esmentats. Així mateix, els accionistes que representin almenys el cinc per cent del capital social poden sol·licitar que es publiqui un complement a la convocatòria en els termes regulats a l'article 172 de la Llei de societats de capital.

Girona, 18 de novembre del 2022.- El President i Secretari del Consell d'Administració, Pere Guardiola Sala i Ricard Capdevila Pla, respectivament.