GIRONA FC / CLUB / Llei de Transparència

LLEI DE TRANSPARÈNCIA

NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

GIRONA FUTBOL CLUB, S.A.D.

És una entitat dotada de personalitat jurídica pròpia, domiciliada a Girona (17003), Avinguda Montilivi, nº.141, i CIF A-17.088.329. Constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Girona, Ramón Coll Figa, en data 30 de juliol de 2009, amb el número 1976 del seu protocol. Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, volum 2760, foli 31, full GI-49.598, Inscripció 1ª.

FUNCIONS DESENVOLUPADES PER LA S.A.D.

1) La participació en competicions esportives oficials de caràcter amateur i professional de la modalitat esportiva de futbol.

2) La promoció i desenvolupament d'activitats d'una o diverses modalitats esportives, així com d'altres activitats relacionades o derivades de la pràctica com ara publicitat, màrqueting, marques i organització d'espectacles.

3) L'explotació i comercialització d'espectacles esportius, productes i drets de tota mena relacionats o vinculats amb la modalitat esportiva, l'equip professional i els mitjans de l'equip.

4) Adquirir béns immobles per al desenvolupament i promoció de les activitats de l'objecte social, i pot explotar-directament o cedir-los en arrendament.

5) La constitució, subscripció, adquisició i venda d'accions, obligacions o participacions en altres societats i fundacions.

6) Promoció i construcció d'equipaments i instal·lacions esportives.

7) Foment i defensa del nom de la ciutat de l'equip en el Futbol Nacional.

NORMATIVA APLICABLE

· Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport

· Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol sobre societats anònimes esportives

· Estatuts Reial Federació Espanyola de Futbol

· Reglament General de la RFEF

· Codi Disciplinari de la RFEF

· Estatuts de la Lliga de Futbol Professional

· Reglament de la Lliga de Futbol Professional

· Normes i criteris elaboració pressupostos de la Lliga de Futbol Professional

· Estatuts Socials del Girona Futbol Club, SAD

ORGANIGRAMA

Consell d'Administració

President del Consell: Ignasi Mas-Bagà Saltor
Vicepresident: Salvador Capdevila Bas

Vocals:

Joel Borràs García
David Sànchez Gonzàlez
Albert Olivé Ribé
Albert Mateos Poch
Secretari del Consell: Ricard Capdevila Pla

De conformitat amb els significat en l'article 8 a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern no hi ha contractes subscrits amb el Girona Futbol Club, SAD

CONVENIS

 De conformitat amb el significat en l'article 8 b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern es relacionen els diferents convenis subscrits pel Girona Futbol Club, SAD:

a) Ajuntament de Girona

SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES

De conformitat amb el significat en l'article 8 c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern es relacionen les següents ajudes i subvencions públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris:

a) Subvencions procedents del Consell Superior d'Esports

Import: 75.563,64

Beneficiari: Girona Futbol Club, S.A.D.

Objectiu: Manteniment preventiu en instal·lacions esportives

PRESSUPOSTOS

 D'acord amb el que disposa l'article 8 d) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern s'acompanya còpia de la documentació allí referenciada.

INGRESSOS

INGRESSOS PER COMPETICIONS 133.000
INGRESSOS PER ABONATS I SOCIS 720.000
INGRESSOS PER RETRANSMISSIÓ 630.000
INGRESSOS PER COMERCIALITZACIÓ 258.000
INGRESSOS PER PUBLICITAT 646.000
INGRESSOS PROCEDENTS DE LA LFP 500.000
INGRESSOS PER ARRENDAMENTS 36.000
INGRESSOS PER CESSIÓ DE JUGADORS 258.000
INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS 40.000
IMPUTACIÓ SUBVENCIONS IMMOBILITZAT A RESULTATS 454.000
BENEFICI PROCEDENT DEL TRASPÀS DE JUGADORS 160.000
TOTAL INGRESSOS 9.505.000

DESPESES

COMPRES MATERIAL ESPORTIU 90.000
COMPRES DE MEDICAMENTS 25.000
DESPESES DE PERSONAL NO ESPORTIU 1.100.000
DESPESES PLANTILLA ESPORTIVA 5.600.000
COMUNICACIONS 23.000
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 100.000
PRIMES ASSEGURANCES 8.000
SUBMINISTRES 24.000
SERVEIS EXTERIORS 840.000
TRIBUTS 9.000
DESPLAÇAMENTS 290.000
QUOTES ENTITATS ESPORTIVES 270.000
AJUDES AL DESCENS 220.500
ALTRES DESPESES DE GESTIÓ CORRENT 40.000
DESPESES ADQUISICIÓ JUGADORS 100.000
DESPESES FINANCERES 45.000
AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT 633.000
TOTAL DESPESES 9.417.000

COMPTES ANUALS I INFORME D'AUDITORIA

D'acord amb el que disposa l'article 8 d) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern s'acompanya còpia de la documentació allí referenciada:

comptes anuals i informe auditor

Codi ètic

CODI ÈTIC

El Girona Futbol Club compte amb un òrgan de compliment que contempla les consultes o denuncies de vulneracions que es poden donar en el marc del Codi Ètic, a través del correu electrònic: gironafc@canaletico.eu

Formació: el dia 18 de juliol de 2016 es porten a terme sessions informatives i formatives als Consellers, als efectes de posar en el seu coneixement el Model de Prevenció del Girona Futbol Club.

RETRIBUCIONS DELS ALTS CÀRRECS I MÀXIMS RESPONSABLES

De conformitat amb el que estableix l'article 8 f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es posa de manifest que el Consell d'Administració del GIRONA FC, SAD no té retribució.

*El club no es troba en situació de concurs de creditors.

GIRONA FC / Agenda primer equip

25 MARÇ

20:45H · Carlos Tartiere

Partit

Jornada31 R. Oviedo - Girona FC

Veure agenda