CLUB / TRANSPARÈNCIA

TRANSPARÈNCIA

NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

GIRONA FUTBOL CLUB, S.A.D.: És una entitat dotada de personalitat jurídica pròpia, domiciliada a Girona (17003), Avinguda Montilivi, nº.141, i CIF A-17.088.329. Constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Girona, Ramon Coll Figa, en data 30 de juliol de 2009, amb el número 1976 del seu protocol. Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, volum 2760, foli 31, full GI-49.598, Inscripció 1ª.

FUNCIONS DESENVOLUPADES PER LA S.A.D.

 1. La participació en competicions esportives oficials de caràcter amateur i professional de la modalitat esportiva de futbol.
 2. La promoció i desenvolupament d'activitats d'una o diverses modalitats esportives, així com d'altres activitats relacionades o derivades de la pràctica com ara publicitat, màrqueting, marques i organització d'espectacles.
 3. L'explotació i comercialització d'espectacles esportius, productes i drets de tota mena relacionats o vinculats amb la modalitat esportiva, l'equip professional i els mitjans de l'equip.
 4. Adquirir béns immobles per al desenvolupament i promoció de les activitats de l'objecte social, i pot explotar-directament o cedir-los en arrendament.
 5. La constitució, subscripció, adquisició i venda d'accions, obligacions o participacions en altres societats i fundacions.
 6. Promoció i construcció d'equipaments i instal·lacions esportives.
 7. Foment i defensa del nom de la ciutat de l'equip en el Futbol Nacional.


NORMATIVA APLICABLE:

 • LLlei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport
 • Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol sobre societats anònimes esportives
 • Estatuts Reial Federació Espanyola de Futbol · Reglament General de la RFEF
 • Codi Disciplinari de la RFEF · Estatuts de la Lliga de Futbol Professional
 • Reglament de la Lliga de Futbol Professional
 • Normes i criteris elaboració pressupostos de la Lliga de Futbol Professional
 • Estatuts Socials del Girona Futbol Club, SAD

Reglament Intern Girona FC
ORGANIGRAMA
:

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
PRESIDENT: Ignasi Mas-Bagà Saltor
VICEPRESIDENT: Diego Gigliani Uriarte
VOCALS: Andrew Timothy Young
Borja López Sol
SECRETARI NO CONSELLER Simon Cliff
VICESECRETARI NO CONSELLER Ricard Capdevila Pla

 

 

De conformitat amb els significat en l'article 8 a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern no hi ha contractes subscrits amb el Girona Futbol Club, SAD.CONVENIS
:

De conformitat amb el significat en l'article 8 b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern es relacionen els diferents convenis subscrits pel Girona Futbol Club, SAD:

 1. Ajuntament de GironaSUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES:

De conformitat amb el significat en l'article 8 c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern es relacionen les següents ajudes i subvencions públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris:

 1. Subvencions procedents del Consell Superior d'Esports

Import: 75.563,64€
Beneficiari: Girona Futbol Club, S.A.D.
Objectiu: Manteniment preventiu en instal·lacions esportivesPRESSUPOSTOS
:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se acompaña copia de la documentación allí referenciada.INGRESSOS
:

INGRESSOS PER COMPETICIONS 133.000 
INGRESSOS PER ABONATS I SOCIS 720.000 
INGRESSOS PER RETRANSMISSIÓ 6.300.000 
INGRESSOS PER COMERCIALITZACIÓ 257.000 
INGRESSOS PER PUBLICITAT 646.000 
INGRESSOS PROCEDENTS DE LA LFP 500.000 
INGRESSOS PER ARRENDAMENTS 36.000 
INGRESSOS PER CESSIÓ DE JUGADORS 258.000 
INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS 40.000 
IMPUTACIÓ SUBVENCIONS IMMOBILITZAT A RESULTATS 454.000 
BENEFICI PROCEDENT DEL TRASPÀS DE JUGADORS 160.000 
TOTAL INGRESSOS 9.505.000 DESPESES:

COMPRES MATERIAL ESPORTIU 90.000 
COMPRES DE MEDICAMENTS 25.000 
DESPESES DE PERSONAL NO ESPORTIU 1.100.000 
DESPESES PLANTILLA ESPORTIVA 5.600.000 
COMUNICACIONS 23.000 
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 100.000 
PRIMES ASSEGURANCES 8.000 
SUBMINISTRES 24.000 
SERVEIS EXTERIORS 840.000 
TRIBUTS 9.000 
DESPLAÇAMENTS 290.000 
QUOTES ENTITATS ESPORTIVES 270.000 
AJUDES AL DESCENS 220.500 
ALTRES DESPESES DE GESTIÓ CORRENT 40.000 
DESPESES ADQUISICIÓ JUGADORS 100.000 
DESPESES FINANCERES 45.000 
AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT 633.000 
TOTAL DESPESES 9.417.5000 COMPTES ANUALS I INFORME D'AUDITORIA
:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se acompaña copia de la documentación allí referenciada:

comptes anuals i informe auditor

Codi ètic

 

CÓDIGO ÉTICO:

El Girona Futbol Club compte amb un òrgan de compliment que contempla les consultes o denuncies de vulneracions que es poden donar en el marc del Codi Ètic, a través del correu electrònic: gironafc@canaletico.eu

Formació: el dia 18 de juliol de 2016 es porten a terme sessions informatives i formatives als Consellers, als efectes de posar en el seu coneixement el Model de Prevenció del Girona Futbol Club..

 

RETRIBUCIONS DELS ALTS CÀRRECS I MÀXIMS RESPONSABLES:

De conformitat amb el que estableix l'article 8 f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es posa de manifest que el Consell d'Administració del GIRONA FC, SAD no té retribució..

*El club no es troba en situació de concurs de creditors.

Agenda primer equip

29 MARÇ

Estadio Martínez Valero

Partit

Jornada34 Elche C.F. - Girona FC

Veure agenda