CA

Junta General d'Accionistes 2023

Acords adoptats en la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes del Girona Futbol Club, SAD, celebrada a Girona, el dia 21 de desembre de 2023. 

  1. S'acorda l'aprovació dels comptes anuals corresponents a la temporada 2022/2023 i a l'exercici tancat el 30 de juny de 2023 (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, memòria explicativa, informe de gestió, proposta d'aplicació del resultat i informe d'auditoria). 
  2. S'acorda l'aprovació de l'aplicació del resultat de la temporada 2022/2023, corresponent a l'exercici tancat a 30 de juny de 2023. 
  3. S'acorda l'aprovació del pressupost de la temporada 2023/2024. 
  4. S'acorda l'aprovació de la gestió social, tot això referit a l'exercici tancat a 30 de juny de 2023.
  5. S’acorda acceptar la dimissió del Conseller Sr. Diego Gigliani i s’acorda el nomenament del Conseller Sr. Ingo Bank
  6. S'acorda la delegació en l'òrgan d'administració de les facultats precises per a esmenar i executar els acords adoptats en la junta general, així com procedir a la seva elevació a públic i inscripció en el Registre Mercantil. 

 

COMPTES ANUALS DEL GIRONA FC SAD (TEMPORADA 2022-2023)

Últim dipòsit comptable: 2022/2023

Data dipòsit: 22 de gener de 2024

Data d'enviament a la Lliga de Futbol Professional dels Comptes Anuals 2021/2022 i resta d'informació econòmic-financera: 30 de novembre de 2023. 

Data de lliurament al Consell Superior d'Esports dels Comptes Anuals 2021/2022: 20 de desembre de 2023.