Skip to main content
CA

Política de compra d'entrades per a grups

El GIRONA FC, SAD, amb CIF A-17088329 i domicili social a l’Av. Montilivi, número 141 de Girona (CP17003) presenta les bases per a la venda directa de les entrades disponibles per Grups  pels partits que el Girona FC disputi a LaLiga EA Sports Temporada 2023/2024:

 

1.  MECÁNICA

El sol·licitant abans de realitzar el procés de sol·licitud, ha de tenir en compte l'apartat 3 del present document, en particular considerar que pot ser causa d'expulsió de l’Estadi "Exhibir o realitzar apologia d'elements d'animació visitants o mantenir actitud d'aficionat visitant en zona local, sempre que pugui ocasionar una pertorbació de l'ordre públic"

1.1  La data límit per tramitar la sol·licitud serà d’ 1 setmana abans del partit.

1.2  S’haurà de complimentar el formulari habilitat a la pàgina https://www.gironafc.cat/entrades-per-a-grups. 

1.3  La sol·licitud d’entrades per a Grups, haurà de ser com a mínim per 10 persones.

1.4  El sol·licitant haurà d’indicar si precisa d’una plaça d’aparcament.  Aquesta plaça estarà subjecta a disponibilitat i caldria confirmació del Club.

1.5  Un cop el sol·licitant hagi realitzat la seva petició, se li comunicarà el correcte registre mitjançant un missatge en la mateixa web. 

1.6  Una vegada confirmada la sol·licitud, el Club sol·licitarà al cap de grup el llistat dels assistents que haurà d'incloure NOM, COGNOMS, DNI/NIE/PASAPORT oficial.

1.7  El cap de grup serà responsable que les persones que inclogui dins de la  sol·licitud no formin part a cap grup problemàtic o amb antecedents violents o ultres, ni a persones vinculades amb aquests grups.

1.8  Els grups amb menors hauran de complir amb lo establert en el DECRET 267/2016, de 5 de juliol i els ratios de monitors que hauran de acompanyar per grups de menors

2. PAGAMENT I ENVIAMENT DE LES ENTREDES.

1.1  Una vegada el Club hagi confirmat al sol·licitant que es  beneficiari de les entrades sol·licitades, el sol·licitant  tindrà 48 hores per realitzar el pagament mitjançant transferència bancaria al numero de compte CaixaBank, S.A., IBAN nº ES77 2100 0002 5402 0179 4372 de la que es beneficiari el Girona FC

1.2  Un cop transcorregut el termini sense efectuar el pagament, la sol·licitud s’anul·larà.  En aquest supòsit,  el Club disposarà d’aquestes entrades.

1.3  Un cop efectuat el pagament, no s’admetran canvis ni devolucions, excepte en casos de força major entesa com aquella circumstància inevitable i imprevisible que impossibiliti la celebració de l’esdeveniment esportiu.

3. NORMATIVA  ENTRADES PER GRUPS.

 • 1.1  DECLARACIÓ DE VERACITAT.

  Al complimentar el formulari, el sol·licitant  DECLARA QUE:

  a. Accepta íntegrament el contingut de les presents Bases i declaro haver traslladat el seu contingut als demés assistents del grup.

  b. Les dades facilitades son verídiques. En el supòsit de que fossin falses i resultés seleccionat, la seva petició quedarà cancel·lada.  La modificacions, addicions, senyals, marques, ratlladures o qualsevol tipus d’alteracions invalidaran l’entrada.

  c. Haver comunicat correctament, en el moment de la compra, la identificació de l’adquirent i del destinatari final.

  d. El GIRONA FC m'ha informat que les instal·lacions esportives de l'Estadi Montilivi, són una zona vídeo-vigilada, per a la seguretat dels assistents i participants al partit. 

  e. Que per tot l’anterior, el sol·licitant declara sota la seva responsabilitat que ha llegit i entès el present document així com les Causes que impedeixen l’accés o Expulsió del Recinte Esportiu[1], el Reglamento Interno de Acceso y Permanencia en los Recintos Deportivos, i  la Normativa en materia de prevención de la violencia, racismo, xenofobia y la intolerancia en el deporte disponibles en  www.gironafc.cat/transparencia

  IMPORTANT: Qualsevol incompliment al present document, queda subjecte a les sancions corresponents que poden incloure, l'expulsió immediata del recinte esportiu, sense perjudici de les altres responsabilitats de caràcter administratiu o civil al fet que la mateixa pogués donar lloc; amb reserva expressa del Club de l’exercici dels accions corresponents.

  1.2  CONDICIONS GENERALS

  a. El destinatari final haurà d’acudir al partit amb el seu DNI o document que permeti la seva correcta identificació. El Club, es reserva el dret a comprovar la coincidència de la identitat de l’adquirent i del portador de l’entrada.

  b. El posseïdor de l’entada  es responsabilitza del bon ús d’aquesta.

  c. La tinença i/o us d'aquesta entrada significa l'acceptació expressa de tots els termes condicions associats a l'entrada i ratificats durant el procés de compra. En cas de dubte consulti de nou les condicions de venda a www.gironafc.cat No s'admeten canvis ni devolucions d'entrades, excepte en cas de força major.

  d. La compra d’entrades implica l’acceptació íntegra de les presents bases i el criteri del GIRONA FC en quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la present compra. La manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del sol·licitant.

  e. El GIRONA FC es reserva el dret a efectuar qualsevol canvi sobre les presents bases, així com a suspendre o ampliar aquesta acció, que seran degudament notificades als sol·licitants.

  f. El GIRONA FC es reserva el dret a eliminar a qualsevol sol·licitant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de les presents bases.   [1] CAUSES QUE IMPEDEIXEN L’ACCÉS O EXPULSIÓ DEL RECINTE

  • Introduir o vendre begudes alcohòliques, substàncies estupefaents, psicotròpiques, estimulants, o qualsevol substància anàloga • Introduir o estar en possessió de bengales, petards, explosius o, en general, productes inflamables, fumífers o corrosius i dispositius pirotècnics • Introduir, portar o utilitzar qualsevol classe d'armes o d'objectes que poguessin produir els mateixos efectes, com elements punxants, tallants, o de pes superior a 500 grams/mil·lilitres susceptibles d'utilitzar-se com a projectils, com ara aliments en recipients rígids, begudes embotellades o els seus envasos •Participar en aldarulls, baralles o desordres públics. •Realitzar càntics, expressions, sons o actituds que incitin a la violència o al terrorisme, o que pretenguin vexar una persona o grup per raó de la seva raça o ètnia, discapacitat, religió o conviccions, sexe o orientació sexual. •Irrompre al terreny de joc. • No es podrà entrar amb bosses grans, maletes, motxilles i ronyoneres. •La introducció i exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que suposin una incitació a la violència. • Que el portador hagi estat sancionat amb la prohibició d'accés a qualsevol recinte esportiu, mentre no s'hagi extingit la sanció •Trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics, estimulants o substàncies anàlogues. •Exhibir o fer apologia d'elements d'animació visitants o mantenir actitud d'aficionat visitant en zona local, sempre que pugui ocasionar una alteració de l’ordre públic. •En la venda nominativa d’entrades per internet quan el comprador i el portador de l’entrada no siguin la mateixa persona.

4. REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES

4.1 El Club certifica i informa als participants que ha implementat les mesures tècniques i organitzatives d’acord amb l’establert en la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, en concret, de la Llei 3/2018 i del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 per evitar la pèrdua, mal us, alteració o accés no autoritat o robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades i els riscos als que estan exposats.

4.2 En concret, s’informa de que les seves dades únicament es podran fer servir per al seu tractament quan aquest sigui adequat, pertinent i no excessiu en relació a l’àmbit i les finalitat determinades pel procés de registre i compra d’entrades per grups, pels quals s’ha obtingut.

4.3 El CLUB informa que, sota aquestes Bases, l’interessat atorga el consentiment exprés a la cessió de les seves dades personals, així com per al seu posterior tractament a favor de CLUB, sense perjudici dels drets que assisteixin a l’interessat tal com: dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions individualitzades. Qualsevol revocació a aquest consentiment, s'haurà d'enviar correu electrònic a la següent adreça: protecciondatos@gironafc.cat

5. NORMATIVA APLICABLE

 • Reglament Interno del Recinte Esportiu del Girona FC.
 • Llei 10/1990, de 15 de octubre, de l’Esport. 
 • Llei 19/2007, de 11 de juliol, contra la Violència, el Racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'Esport.
 • Reial decret 203/2010, de 26 de febrer pel qual s'aprova el Reglament de prevenció de la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport.