Skip to main content
CA

Política de compra d'entrades

 1. INFORMACIÓ GENERAL 

 •  Els preus poden variar sobre la base de la disponibilitat dels seients.
 • Totes les entrades posades a la venda a través de les diferents plataformes de venda del Club se situen en la zona d'aficionats del Girona FC.
 • Una vegada efectuada la compra, no s'admetran canvis ni devolucions, excepte en casos de força major entesa com aquella circumstància inevitable i imprevisible que impossibiliti la celebració de l'esdeveniment esportiu. No s’admetran canvis ni devolucions en cas que els horaris i les dates de partit siguin modificats per LaLiga 
 • En cas de voler comprar entrades en el sector de l'afició de visitant, haurà de contactar amb el Club visitant en cada cas.
 • L'informem que, LaLiga a inici de cada temporada publica un calendari provisional, posant com a hora automàtica 00:00h i dia diumenge (en jornades inter-setmanals la data automàtica és dimecres). La data i l'hora de cada partit definitives, es publica per LaLiga entre 15 i 20 dies abans de disputar-se el partit. Si el partit no està confirmat, apareix una data de referència amb una anotació que indicarà que el dia i l'hora està pendent de ser confirmat.
 • Les entrades en línia seran nominals. El comprador s'obliga a declarar que les dades del destinatari final de l'entrada són veraces i hauran de coincidir amb el DNI del destinatari final. El Club es reserva el dret d'anul·lar l'entrada a qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament de l'entrada.
 • Les entrades infantils (menors d'1 any) quedaran subjectes segons disponibilitat del Club. Una vegada confirmades, s'hauran de recollir en taquilles de l'Estadi el dia de partit amb la presència del menor.
 • No es podrà accedir a l'Estadi sense la corresponent entrada (incloent menors d'edat) Art 17 RD 203/2010.
 • Els majors de 14 anys podran accedir, sense anar obligatòriament acompanyats d'un adult, però s'entendrà que tenen autorització dels pares o tutors, en el moment en què accedeixin a la instal·lació.
 • Tots els majors d'1 any hauran de pagar entrada.
 • El Girona FC informa que dins de l'Estadi existeixen seients amb visibilitat reduïda els quals estan indicats durant el procés de compra. Aquestes zonestenen un preu diferent al de la resta de les entrades. Una vegada realitzada la compra, serà aplicable el que s'estableix en les presents condicions.
 1. ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE

 • Els socis i abonats que hagin estat objecte de sanció o expulsió del recinte esportiu per qualsevol causa, perdran qualsevol bonificació o descompte o promoció que el Club tingui vigent al moment de la compra de l'entrada, inclosa els premis per assistència.
 • Per a persones minusvàlides, s'informa que el Club té places limitades i per tant no pot garantir disponibilitat per a totes les sol·licituds. Així mateix, el Girona FC serà l'encarregat d'assignar la plaça ateses les zones que en aquest moment tingui disponibles per al partit en qüestió, no podent ser d'elecció del comprador degut al número limitat d'aquestes places.
 • Per a venda d'entrades a grups de més de 10 persones contactar a entrades@gironafc.cat
 • Li recordem, la importància d'adquirir les entrades exclusivament en canals oficials del Girona FC https://www.gironafc.cat/es/entradas . El Club no es fa responsable ni atendrà, qualsevol incidència que es pogués generar d'entrades adquirides per
 • canals no oficials.  
 1. PROHIBICIONS 

 • El Girona FC recorda que queda totalment prohibida la revenda, falsificació i/o l'ús fraudulent i/o maliciós de les entrades que posa a la disposició dels seus socis, abonats, simpatitzants i públic en general; sent-los aplicable el que es preveu en el Art.11bis Normativa de Socis & Abonats . https://www.gironafc.cat/abonaments
 • El que es disposa en l'article 20.2 del Reial decret 203/2010, de 26 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport, que es transcriu en el print at home que es genera en la seva entrada.
 • Així mateix, el posseïdor d'aquesta entrada accepta no transmetre, distribuir, vendre (o ajudar a fer-ho) qualsevol descripció, anotació, imatge, vídeo, àudio, dada, estadística o una altra forma de reproducció de l'esdeveniment, excepte per a ús personal i privat, constituint l'incompliment de qualsevol d'aquestes obligacions igualment una causa que impedirà la permanència en el recinte esportiu.
 • Serà causa d'expulsió del recinte esportiu realitzar actuacions d'aficionat visitant en zona local, quan suposi un risc per a la seguretat i l'ordre públic.
 1. INFRACCIONS I SANCIONS

Totes les infraccions i sancions previstes per a l'incompliment de la política de compra d'entrades es troben recollides en el Reglament Intern del recinte esportiu del Girona FC i la Normativa de Socis & Abonats.

5. NORMATIVA APLICABLE

 • Reglament Interno del Recinte Esportiu del Girona FC.
 • Llei 10/1990, de 15 de octubre, de l’Esport. 
 • Llei 19/2007, de 11 de juliol, contra la Violència, el Racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'Esport.
 • Reial decret 203/2010, de 26 de febrer pel qual s'aprova el Reglament de prevenció de la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport.