CA

Política de compra d'entrades

  1. INFORMACIÓ GENERAL 

Totes les entrades posades a la venda a través de les diferents plataformes de venta del Club es situen a la zona d’aficionats del Girona FC.

En cas de voler comprar entrades en el sector de l’afició visitant, si us plau, contacti amb el Club visitant en cada cas. El Girona FC es reserva el dret d’admissió en cas d’assistir a l’Estadi com a aficionat rival dins de la zona d’aficionats locals. 

LaLiga confirma la data i hora de cada partit entre 15 i 20 dies abans de la data provisional, podent jugar-se en divendres, dissabte, diumenge o dilluns. 

Un cop efectuada la compra, no s’admetran canvis ni devolucions, excepte en casos de força major entesa com aquella circumstància inevitable i imprevisible que impossibiliti la celebració de l’esdeveniment esportiu. 

  1. PROHIBICIONS  

El Girona FC recorda que queda totalment prohibit l’ús fraudulent i/o maliciós de les entrades que posa la disposició dels seus socis, abonats, simpatitzants i públic en general. 

Queda totalment prohibida la revenda d’entrades, essent aquesta objecte d’infracció i corresponent sanció catalogada com a greu, podent tenir la consideració de molt greu en el supòsit que es tracti d’un fet repetit en el temps. 

  1. INFRACCIONS I SANCIONS 

Totes les infraccions i sancions previstes per a l’incompliment de la política de compra d’entrades es troben recopilades al Reglament Intern del recinte esportiu del Girona FC. 

Aquesta normativa recollida en el Títol VI “Infraccions i sancions”, també serà d’aplicació, per analogia, als simpatitzants i públic en general que assisteixin a l’Estadi, en tot allò que els pugui ser d’aplicació als socis i abonats. 

A més del que es disposa en l'article 20.2 del Reial decret 203/2010, de 26 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport, serà causa que impedirà l'accés o la permanència en el recinte esportiu la següent: 

“Així mateix, el posseïdor d'aquesta entrada accepta no transmetre, distribuir, vendre (o ajudar a fer-ho) qualsevol descripció, anotació, imatge, vídeo, àudio, dada, estadística o una altra forma de reproducció de l'esdeveniment, excepte para ús personal i privat, impedirà la permanència en el recinte esportiu”. 

Serà causa d'expulsió del recinte esportiu: 

“Realitzar actuacions d'aficionat visitant en zona local, quan suposi un risc per a la seguretat i l'ordre públic”. 

  1. NORMATIVA APLICABLE 

  • Reglament Intern del recinte esportiu del Girona FC. 

  • Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport. 

  • Llei 19/2007, d’11 de juliol, contra la Violència, el Racisme, la xenofòbia i la Intolerància en l’Esport. 

  • Real Decret 203/2010, de 26 de febrer pel que s’aprova el Reglament de prevenció de la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l’Esport.