Skip to main content
CA

El Girona convoca Junta General Extraordinària d’Accionistes

Tindrà lloc l’11 de juliol a les 19h. a l’estadi de Montilivi.

El Girona FC SAD convoca una Junta General Extraordinària d’Accionistes el dilluns 11 de juliol a les 19h. a l’estadi de Montilivi. 

L’ordre del dia de la Junta inclou, en primer lloc, un informe del President. Posteriorment es traslladarà a la Junta una Ampliació de capital per compensació de crèdits, amb dret d’adquisició preferent, per import de 3.800.000 euros, mitjançant la creació, emissió i posada en circulació de 380.000 noves accions d’un valor de 10 euros cadascuna.

 El tercer punt tractarà el nomenament, cessament o renúncia de Consellers i nomenament, en el seu cas, de nous Consellers.

En el quart punt de l’ordre del dia s’inclou la modificació, en el seu cas, de l’article 21 “Composició i nomenament del Consell d’Administració”, baixant el número mínim de Consellers, a fi de donar més flexibilitat al Consell.

Finalment hi haurà un torn de precs i preguntes.

Qui pot participar a la Junta General d’Accionistes?

Podran assistir personalment a la Junta, els accionistes que acreditin ser titulars d’almenys una acció inscrita al seu nom amb cinc dies d’antelació com a mínim, en el Registre d’Accions Nominatives de la Societat. Per poder accedir a la Junta també és imprescindible obtenir la Targeta d’Assistència -que es lliura a les oficines de Montilivi- i mostrar-la juntament amb el DNI. D’altre banda els accionistes que tinguin dret d’assistència podran ser representats a la Junta General per mitjà d’una altra persona, sigui o no accionista, en els termes establerts en l’article 16 dels Estatuts Socials.