Skip to main content
CA

El Girona convoca Junta d’Accionistes el 30 de desembre

El Girona FC SAD convoca una Junta General d’Accionistes Ordinària i Extraordinària pel dia 30 de desembre a les 19h. La reunió tindrà lloc a l’estadi de Montilivi.

El Girona FC SAD convoca una Junta General d’Accionistes Ordinària i Extraordinària pel dia 30 de desembre a les 19h. La reunió tindrà lloc a l’estadi de Montilivi.

L’ordre del dia de la Junta Ordinària consta de quatre punts:

-Informe del President

-Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals corresponents a la temporada 2014-2015.

-Aplicació del resultat de la temporada 2014-2015

-Aprovació, en el seu cas, de la gestió social, tot això referit a l’exercici tancat a 30 de juny de 2015.

L’ordre del dia de la Junta Extraordinària consta de tres punts:

-Ratificació de les mesures preses pel Consell d’Administració i, si s’escau, exposició de les noves mesures a prendre per reequilibrar el patrimoni net del Club i, e el seu cas, aprovació.

-Prorrogar, en el seu cas, el nomenament d’auditors de comptes fins a un màxim de tres temporades.

-Precs i preguntes.

A la Junta General poden assistir-hi tots els accionistes que acreditin ser titulars d’almenys una acció inscrita al seu nom. També es podrà delegar la representació de l’accionista  en una tercera persona segons els termes establerts en l’article 16 dels Estatuts Socials. Per participar a la Junta cal disposar de la Targeta d’Assistència que es lliura a les oficines de Montilivi.