TRANSPARÈNCIA

En aquest espai, el Club publica informació rellevant en matèria institucional, organitzativa i econòmica, articulada segons els estàndards internacionals i nacionals de transparència, d’acord amb el previst a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i bon govern.

La Política de Transparència del Club, subjecta a processos de seguiment, avaluació i millora, forma part de la responsabilitat corporativa i bon govern, complementant-se amb Programes de Control i Compliment que garanteixen la prevenció d’incompliments.

I. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA I DE PLANIFICACIÓ.

A. Naturalesa i Règim Jurídic.

El GIRONA FUTBOL CLUB, S.A.D. és una entitat dotada de personalitat jurídica pròpia, domiciliada a Girona (17003), Avinguda Montilivi, núm.141, i CIF A-17088329. Constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Girona, Sr. Ramón Coll Figa, en data 30 de juliol de 2009, amb el número 1976 del seu protocol. Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, volum 2760, foli 31, fulla GI-49598, Inscripció 1a.

B. Funcions.

1- La participació en competicions esportives oficials de caràcter amateur i professional de la modalitat esportiva de futbol.

2- La promoció i desenvolupament d'activitats d'una o diverses modalitats esportives, així com d'altres activitats relacionades o derivades d'aquesta pràctica com ara publicitat, màrqueting, marques i organització d'espectacles.

3- L'explotació i comercialització d'espectacles esportius, productes i drets de tota mena relacionats o vinculats amb la modalitat esportiva, l'equip professional i els mitjans de l'equip.

4- Adquirir béns immobles per al desenvolupament i promoció de les activitats de l'objecte social, podent explotar-les directament o cedir-los en arrendament.

5- La constitució, subscripció, adquisició i venda d'accions, obligacions o participacions en altres societats i fundacions.

6- Promoció i construcció d'equipaments i instal·lacions esportives.Foment i defensa del nom de la ciutat de l'equip en el Futbol Nacional.

C. Normativa aplicable.

1- Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport.

2- Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol sobre societats anònimes esportives.

3- Estatuts de la Real Federació Espanyola de Futbol.

4- Reglament General de la Real Federació Espanyola de Futbol.

5- Codi Disciplinari de la Real Federació Espanyola de Futbol.

6- Estatuts de la Lliga de Futbol Professional.

7- Reglament de la Lliga de Futbol Professional.

8- Normes i criteris relatius a la elaboració de pressupostos de la Lliga de Futbol Professional.

9- Reglament General de la Federació Catalana de Futbol.

10- Codi Ètic de la Federació Catalana de Futbol.

11- Estatuts Socials del Girona Futbol Club, SAD.

D.Codi Ètic.

E. Estructura organitzativa.

F. Òrgans Responsables del Compliment Penal.

El Girona FC disposa d’un Comitè de Compliment i un Comitè de Seguiment que permeten la recepció de denúncies i la dinamització del Programa de Prevenció de Delictes del Girona FC.

Així com d’un canal de Denúncies habilitat i externalitzat: gironafc@canaletico.eu.

II. INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA.

A. Convenis

De conformitat amb el significat en l'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern es relacionen les següents ajudes i subvencions públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris:

Concessió administrativa de l’Estadi Montilivi:Objecto: ús privatiu del Estadi Montilivi per part del Girona FC.Termini: cinquanta (50) anys finalitzant l'any 2068Cànon: 197.929,65 €

B. Subvencions i ajudes públiques.

De conformitat amb el significat en l'article 8.1.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern es relacionen les següents ajudes i subvencions públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris:

Subvenció de la Lliga Nacional de Futbol Professionalper manteniment preventiu per a l'adaptació d'infraestructures esportives a la normativa de prevenció de la violència a l'empara del RD 419/1991, de 27 de març, pel qual es regula la distribució de la recaptació i premis en les apostes esportives de l'estat i modificacions posteriors (RD 258/1998; RD 98/2003; RD 566/2010). Import Temporada 2020/2021: 71.184,70€.Subvenció de l'Associació de Clubs de Futbol Femeníen relació amb el programa de suport al desenvolupament dels clubs (ACFF). Import Temporada 2020/2021: 1.228,07€.

C. Pressupostos

D'acord amb el que es disposa a l'article 8.1.d) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern s'acompanya còpia de la documentació allí referenciada.

D. Comptes Anuals, informes d’auditoria i ratis de control econòmic.

E. Retribucions

- RETRIBUCIONS AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ. 

Per acord de Junta General d'Accionistes de desembre de 2017 es va acordar fixar la remuneració del Consell d'Administració en una quantitat màxima de dos-cents cinquanta mil euros anuals (250.000€), delegant en l'òrgan d'administració la distribució de l'import a pagar a cada conseller, la periodicitat i mètode de pagament.

- RETRIBUCIONS A L'ALTA DIRECCIÓ.

S'entén per personal d'alta direcció, aquelles persones que tenen autoritat i responsabilitat per a planificar, dirigir i controlar les activitats de l'entitat, ja sigui directa o indirectament. Totes les decisions de caràcter estratègic del Club són preses a nivell de Consell d'Administració, per això no existeixen retribucions al personal de l'alta direcció.

- LÍMIT SALARIAL.

El límit salarial concedit per la Lliga Nacional de Futbol Professional, per a la temporada 2021/2022, ascendeix a la quantitat de tres milions nou-cents vuitanta-set mil euros (3.987.000€).

F. Deute

El Club no té contret cap deute amb les Administracions Públiques (Agència Estatal d'Administració Tributària i/o Seguretat Social).

Igualment, el Club no té contret cap deute ni cap crèdit amb els seus empleats.

Així mateix, el Club, en l’actualitat, no es troba de concurs de creditors.

III. PROTOCOLS / NORMATIVA INTERNA DEL GIRONA FC.

Codi Ètic.

Protecció de menors.

Reglament Intern del recinte esportiu, regulador del règim general d'accés i permanència en els espectacles i esdeveniments esportius organitzats o gestionats pel Girona Futbol Club, SAD i règim disciplinari de socis i abonats.

Normativa en matèria de prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport.

Política de compra d'entrades.

Normativa General del Carnet de Soci i el Carnet d'Abonat

El Girona FC disposa d’un PLA D’AUTOPROTECCIÓ (“PAU”), conegut per l’equip d’emergència (durant l’activitat interna administrativa del Club) i pel personal de seguretat, vigilància i control, personal sanitari, policia municipal i MMEE (durant els dies de partit).

El Girona FC revisa i actualitza el seu PAU cada cop que es produeix un canvi substancial en els riscos, en l’estructura o en l’operativa del Club. Alhora, en realitza un simulacre anual tal com estableix la normativa.

L’última revisió del PAU és del mes d’agost de 2022 (Rev.nº.13) amb motiu de la instal·lació de la Grada Supletòria de Gol Nord. Aquesta revisió ha estat registrada electrònicament a l’aplicació HERMES

Recomanacions de Seguretat

A. Informació sobre el Club de FUtbol

1. INFORMACIÓ SOBRE ELS ÒRGANS DIRECTIUS I EL PERSONAL

2. MARC LEGAL, ESTRUCTURA ORGANITZATIVES I PATRIMONI DEL CLUB

B. Relacions amb els Socis, Aficionats i Públic en General

1. CARACTERÍSTIQUES DE LA PÀGINA WEB DEL CLUB

2. INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL SOCI, ALS EMPLEATS I AL PÚBLIC EN GENERAL

3. RELACIONS AMB LA SOCIETAT, SEGURETAT I POSICIÓ DEL CLUB CONTRA LA VIOLÈNCIA

C. Transparència Econòmico-Financera

1. INFORMACIÓ CONTABLE

2. INFORMACIÓ SOBRE INGRESSOS I DESPESES

3. DADES SOBRE ENDEUTAMENT

D. Transparència en les Contratacions i Subministraments

1. INFORMACIÓ SOBRE CONTRATACIONS

2. INFORMACIÓ SOBRE SUBMINISTRADORS DE BÉNS I SERVEIS

E. Indicadors Llei de Transparència

1. PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL CLUB

2. CONTRACTES, CONVENIS I SUBVENCIONS

3. ÒRGANS DIRECTIUS DEL CLUB

4. INFORMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA